19.8 C
Athens
Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης σε εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων Πύργου

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

τῆς Α.Θ.Παναγιότητος

τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 

κ.κ. Βαρθολομαίου 

κατά τήν διάρκειαν τῶν χορευτικῶν ἐπιδείξεων 

τοῦ Λυκείου τῶν Ἑλληνίδων 

(Πύργος, 2 Σεπτεμβρίου 2023)

* * *

Ἐξοχωτάτη Προέδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας,

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ἠλείας καί Ὠλένης κ. Ἀθανάσιε,

Ἐντιμότατε Δήμαρχε Πύργου,

Εὐγενεστάτη κυρία Παρασκευοπούλου, Πρόεδρε τοῦ Παραρτήματος τοῦ Λυκείου τῶν Ἑλληνίδων Πύργου, καί ἀγαπητά Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου του,

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μέ ἰδιαιτέραν χαράν καί βαθεῖαν συγκίνησιν παρακολουθοῦμεν, μετά τῆς τιμίας Συνοδείας μας, τήν ὡραίαν αὐτήν ἐκδήλωσιν τοῦ Λυκείου τῶν Ἑλληνίδων Πύργου καί μεταλαμβάνομεν ὀλίγον ἐκ τῆς ἰκμάδος καί τοῦ ἐνθουσιασμοῦ τῶν νεανίδων καί τῶν νέων πού συμμετέχουν εἰς τάς καλλιτεχνικάς ἐκδηλώσεις. Ἡ νέα γενεά ἀποτελεῖ τό μέλλον καί τοῦ τόπου σας, ἐξόχως δε ὅταν αὕτη διαπνέεται ἀπό ἁγνά αἰσθήματα καί ὑγιῆ ἰδεώδη, τά ὁποία ἀπορρέουν ἀπό τήν μελέτην καί τήν σπουδήν τοῦ λαϊκοῦ μας πολιτισμοῦ, τήν ἐκμάθησιν καί καλλιέργειαν τῆς μουσικοχορευτικῆς μας παραδόσεως, καί τήν διατήρησιν καί ἀναβίωσιν τῶν ἠθῶν καί τῶν ἐθίμων τοῦ Γένους.

Ἀτυχῶς, σήμερον, εἰς μίαν ἐποχήν ἀμφισβητήσεως τῆς ἀξίας τῆς Παραδόσεως καί τῶν ἀξιῶν της ἡ ἐνασχόλησις μέ τά προαναφερθέντα θεωρεῖται, ὑπό τινων παρωχημένη, ἀφοῦ ἡ κυριαρχία τῆς χρησιμοθηρίας καί τοῦ ὑλισμοῦ ἀπωθεῖ τάς ὑψηλάς ἀξίας καί τόν πνευματικόν πολιτισμόν. Καί βεβαίως, ἡ γνησία Παράδοσις καί ὁ λαϊκός πολιτισμός τῆς Ρωμιοσύνης οὐδόλως περιορίζονται εἰς μόνην τήν διάστασιν τοῦ «φολκλόρ» (folklore), ἀλλά ἀποτελοῦν ἀντανάκλασιν τῆς συλλογικῆς μνήμης, τῆς κοινοτικῆς ζωῆς καί τοῦ ἠθικοῦ αἰσθητηρίου τοῦ Γένους καί ἀνήκουν εἰς τόν πυρήνα τοῦ ἐνιαίου ἀρχαιοελληνικοῦ, βυζαντινοῦ καί νεωτέρου πολιτισμοῦ μας.

Αὐτήν τήν μοναδικότητα καί τόν πλοῦτον τῆς λαϊκῆς πολιτιστικῆς κληρονομίας μας συνέλαβε καί ἡ ἀείμνηστος Καλλιρρόη Σιγανοῦ-Παρέν, αὐτή ἡ σπανία προσωπικότης μέ τήν τεραστίαν προσφοράν εἰς τήν κοινωνίαν καί τόν πολιτισμόν, καί ἵδρυσε τό «Λύκειον τῶν Ἑλληνίδων» εἰς τάς ἀρχάς τοῦ 1911, μέ σκοπόν τήν μελέτην, διάσωσιν καί διατήρησιν τῆς μουσικοχορευτικῆς παραδόσεως, τῶν ἠθῶν καί τῶν ἐθίμων τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλά καί τήν προώθησιν θεμάτων τῆς ἱσότητος τῶν δύο φύλων. Εἰς τήν ἐποχήν μας, ὅπου ἡ βία κατά τῶν γυναικῶν ἀποτελεῖ ἀπειλητικόν καί ἀποκρουστικόν φαινόμενον, δέν πρέπει νά λησμονῶμεν τούς ἀγώνας καί τήν προσφοράν τῆς Καλλιρρόης Παρρέν. Ἀσφαλῶς, ἡ συνεισφορά τοῦ Λυκείου τῶν Ἑλληνίδων δέν περιορίσθηκε μόνον εἰς τά στενά πλαίσια τῶν πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων, ἀλλά ἐστήριξε τό Γένος εἰς δυσκόλους ἠθικῶς καί ὑλικῶς στιγμάς τῆς ἱστορίας του.

Μέλος αὐτῆς τῆς μεγάλης οἰκογενείας τοῦ Λυκείου τῶν Ἑλληνίδων, μέ ζωήν καί ἱστορίαν πλέον τῶν ἑκατόν ἐτῶν, καθώς ἱδρύθη τό 1922, τυγχάνει καί τό τοπικόν παράρτημα τοῦ Πύργου, τό ὁποῖον, καί πάλιν, ὑπῆρξεν ἔργον δύο σημαντικῶν γυναικῶν τῆς ἐποχῆς, τῆς Φανῆς Γιαννοπούλου καί τῆς πρώτης Προέδρου αὐτοῦ Θεανοῦς Λεονταρίτου-Παπακωνσταντίνου. Παρά τήν προσωρινήν διακοπήν, ἕνεκα τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς, τό ἐνταῦθα Παράρτημα τοῦ Λυκείου τῶν Ἑλληνίδων ἀπετέλεσε σταθμόν ὄχι μόνον εἰς τά πολιτιστικά πράγματα τῆς μείζονος περιοχῆς, καθώς, πέραν τῶν ἐπιτυχῶν καλλιτεχνικῶν καί πολιτιστικῶν δράσεων, εἶχε πλουσίαν παρουσίαν καί εἰς τόν κοινωνικόν τομέα. Αὐτήν τήν ἀγλαόκαρπον πορείαν συνεχίζει καί σήμερον τό Τοπικόν Παράρτημα τοῦ Λυκείου τῶν Ἑλληνίδων Πύργου, μέ ἐξαίρετον παρουσίαν εἰς τά πολιστιστικά δρώμενα τῆς Ἑλλάδος ἀλλά καί τοῦ ἐξωτερικοῦ, διό καί ἐπαινοῦμεν καί εὐλογοῦμεν πατρικῶς τήν ἐξαίρετον Πρόεδρον τοῦ Εὐγενεστάτην κυρίαν Αἰκατερίνην Παρασκευοπούλου, τό Διοικητικόν Συμβούλιον, ὡς καί πάντα τά μέλη τοῦ Λυκείου, διά τήν ἀφοσίωσίν των εἰς τόν σκοπόν τῆς διατηρήσεως καί προβολῆς τῆς πολιτιστικῆς κληρονομίας τοῦ Γένους.

Μέ αὐτάς τάς ὀλίγας σκέψεις, κατακλείομεν τόν σύντομον αὐτόν χαιρετισμόν, μεταφέρομεν εἰς ἅπαντας τήν στοργήν καί τό ἐνδιαφέρον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλά καί τήν πατρικήν προτροπήν εἰς τά μέλη τοῦ Λυκείου τῶν Ἑλληνίδων, καί δή εἰς τούς νέους καί τάς νεάνιδας, νά συνεχίζουν, μετά τῆς ἰδίας καί πλείονος ζέσεως καί ἀγάπης, τήν συμμετοχήν των εἰς τάς δραστηριότητας τοῦ Σωματείου αὐτοῦ, πρός μελέτην, διαφύλαξιν καί προαγωγήν τοῦ θησαυροῦ τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομίας. Σας εὐχαριστοῦμεν διά τήν προσοχήν σας!

Φωτό:Νίκος Παπαχρήστου / Οικουμενικό Πατριαρχείο

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ