21 C
Athens
Παρασκευή, 31 Μαΐου, 2024

Πρ. Χαλκηδόνος Αθανασίου: Οικολογική νουβέλα

Ἡ ΠΑΤΑΤΙΝΑ

Οἰκολογική νουβέλα

Ὑπό Μητροπολίτου πρ. Χαλκηδόνος Ἀθανασίου

«Ἐσθίετε μῆλα σκώληκας ἔχοντα» (C. Karatay)

Ἡ Δεσποινούλα εἶχε μιά μικρή πάνινη κουκλίτσα πού ἀγαποῦσε παθολογικά καί ποτέ δέν ἀποχωριζόταν. Ἦτο, γάρ τό μωρόν της.

Καί τοῦτο ὡδήγησε τόν γράφοντα, τοὐλάχιστον ὀνοματολογικά, στό θέμα τῆς πατατομορφολογίας καί τῆς προσφυοῦς πρός αὐτό δυσμόρφου ἀνθρωπολογίας καί αἰσθητικῆς, καἴτοι περισσότερον ἐνδιαφερούσης!

Καί συγκεκριμένως: Εἰς τήν Ρηνανίαν κατοικοεδρεύει ὁ C. Fuchs, γνωστός διά τάς καλλιεργείας τῶν σπαραγγιῶν, τῶν λίαν ἀγαπητῶν ἐν Ἑσπερίᾳ, εἰς τόν χῶρον αὐτόν.

Οἱ ἄνθρωποι τῆς περιοχῆς ἠγόραζον τοπικά βιολογικά προϊόντα ἀπό τό κατάστημα τῆς αὐλῆς του. Ταξιδιῶται δέ περαστικοί ἐστάθμευον εἰς τό καφέ τῆς αὐλῆς του δι’ ἕναν καφέ.

Καί αἰφνιδίως οὗτος ἐνεφανίσθη εἰς τά ΜΜΕ, τόν φοβερόν τοῦτον βύθιον δαίμονα τῆς ἐποχῆς μας.         

Ὁ 43χρονος ἀγρότης λαχανικῶν καλλιεργεῖ εἰς τόν ἀγρόν του λαμβάνων ὑπ’ ὄψιν τήν φύσιν καί ἠμπορεῖ – χάρις εἰς ἕνα συνδυασμόν διαλογῆς εἰδῶν καί καρπομορφολογίας – εὐρέως νά παραιτεῖται ἐκ τῶν φυτοφαρμάκων. Ὅμως κάθε ἔτος ὀφείλει νά καταστρέφει ἕν τρίτον τῆς συγκομιδῆς του, διότι δέν ἀντιστοιχεῖ εἰς τούς ὅρους τοῦ ἐμπορίου. Μικραῖ πατάτες, μέ ποικίλα δύσμορφα ἀποστήματα, οἱωνεῖ ὡς τά contergan Babe, ἀνεπτυγμένα – Κύριε ἐλέησον – κυρτά κολοκύθια. ἔχοντα κηλίδας δἐν ἔρχονται εἰς τήν ἀγοράν, διότι δέν γίνονται ἀποδεκτά ὑπό τῶν καταναλωτῶν καί δέν πωλοῦνται, καἴτοι ἐδώδιμα συχνάκις.

Ἔκτοτε ὁ Fuchs ἔρριπτε αὐτά εἰς τόν ἀγρόν· διά νά γίνουν λίπασμα ἴσως κατά τό «χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει» καί τήν πράσινον ταφήν.

Τοῦτο ἔπραττε ἐπί 15ετίαν χωρίς νά ἐνδιαφέρεται τις. Ὅμως τήν φοράν αὐτήν ἦλθον διαβάται καί ἐφωτογράφιζον τήν ἀπαξιωμένην συγκομιδήν καί τήν ἔστειλαν εἰς τά Facebook.

Ἀπό τότε βιοῖ ὁ Fuchs μίαν τρικυμίαν μαζῶν ἐπί τοῦ ἀγρού του. Κάθε ἡμέραν ἔρχονται ἑκατοντάδες ἀνθρώπων ἐδῶ διά νά διαλέξουν κολοκύθια καί νά τά πάρουν. Διά μερικούς εἶναι τοῦτο προσφορά, πολλοί θέλουν νά σώσουν αὐτά, καί ἕτεροι εἶναι χαρούμενοι διότι ἔχουν νά φάγουν κάτι δωρεάν. Καί τοῦτο διαφορετικῶς ἀπό τάς ὑπεραγοράς αἱ ὁποῖαι «τιμωροῦν» τούς σώζοντας φαγώσιμα ἐκ τῶν κάδων των, δωρίζων αὐτά ἐλευθέρως καί μή γενόμενος κλέπτης!

Ἐνόμιζε δέ ὁ Fuchs ὅτι μέ ὅλα αὐτά θά διαμφισβητηθεῖ ἡ σύμβασις τῶν πολυκαταστημάτων καί τῶν ἀγοραστῶν. «Κολοκύθια καί πατάτες αὐξάνουν οὐχί ἐπί τῇ βάσει ὅρων, ἀλλ’ ὅπως ἐπιθυμεῖ ἡ φύσις». Ἀκουέτωσαν τοίνυν φυλαί πᾶσαι καί γλῶσσαι, κωφοῖ καί ἄλλαλοι.

Σήμερον ὅμως ὁ Homo sapiens ἀλλά καί ἀλαζών ἄνθρωπος ἐπεμβαίνει ποικιλοτρόπως εἰς τήν φύσιν διά νά τήν ἐκμεταλλευθεῖ, «ὡραιοποιήσει», διορθῶσει αὐτήν καί κυρίως διά νά ἀντιμετωπίσει τάς πολλαπλᾶς ἀνάγκας τοῦ διαρκῶς αὐξανομένου πληθυσμοῦ τῆς γῆς, ἔστω καί ἄν πληγώνει, βιάζει καί καταστρέφει αὐτήν.

Οὕτως παράγονται τά πολλάκις ὁμοιόμορφα καί τοῦ ἰδίου μεγέθους καί χρώματος «βιολογικά» καί ὀργανικά συνήθως προϊόντα, ἄνευ μορφολογικῶν ἐκτροπῶν καί παρασίτων, παρά τάς περί ἀντιθέτου συστάσεις τοῦ καθηγ. C. Karatay, ἥν τινες περιφρονοῦν, ὅπως ἀκριβῶς οἱ Εὐρωπαῖοι κυρίως ἑταῖροι ἡμῶν ἐπιθυμοῦν. Ἐάν δέ τοῦτο ἔχει ἄλλας γευστικάς, καί οὐχί μόνον, ἐπιπτώσεις, τοῦτο δέν τούς ἐνδιαφέρει ποσῶς.

Ἐάν τώρα στραφῶμεν πρός τήν κορωνίδα τῆς δημιουργίας τόν ἄνθρωπον, θά εἴδομεν, ὅτι οὗτος διαφέρει ὡς πρός τό φῦλον, τήν φυλήν, τό χρῶμα, τήν ὄψιν, τήν σωματικήν διάπλασιν, νοοτροπίαν καί ἄλλα πολλά.

Ἀλλά καί ἐνταῦθα ἐπεμβαίνει πάλιν ὁ ἄνθρωπος διά διαφόρων μεθόδων ὡς τῆς εὐγονικῆς, τῆς πλαστικῆς αἰσθητικῆς, τῶν ἐγχειρήσεων, τῶν μεταμοσχεύσεων διά νά διορθώσει, «ὡραιοποιήσει», ἐάν οὐχί «κακοποιήσει» τήν φοράν αὐτήν τόν συνάνθρωπον του, παρουσιάζοντα προβλήματα αἰσθητικά καί ἄλλα ὡς εἰς τήν ρῖνα, τά χείλη, τό στῆθος, τήν πολυθρύλητον πυγήν καί τά λοιπά μέλη τοῦ ἁγίου σώματος. Τολμᾶ δέ εἰσέτι νά «δημιουργήσει» νέον, κατά τά μέτρα του, ἄνθρωπον διά τῆς εὐγονικῆς, ρομποτικῆς κ.ἄ. πρός ἐξυπηρέτησιν αὐτοῦ καί οὐχί μόνον.

Ὑπάρχουν βεβαίως καί ὁμάδες τινες προσομοιάζουσαι ἐκ φύσεως ἤ ἐξ ἐπεμβάσεων, ὡς αἱ νεανικαί πλαγγῶνες αἱ ὁποῖαι προκαλοῦν ἀνίαν εἰς τούς θεαμένους αὐτάς, καθ’ὅτι ἐπαναλαμβάνουν τήν τυπομόρφως, ὡς εἰς τά ΜΜΕ, μίαν κατά τό δυνατόν ὁμοίαν γλυκανάλατον ἐμφάνισιν πατατομορφικήν.

Μέχρι ποίου λοιπόν σημείου θά προχωρήσεις Homo deus; Ὥς σώζων ἤ καταστροφεύς; Ἐσθίετε τοίνυν πατάτας (H. Klinn), προσεύχεσθε καί γρηγορεῖτε ἵνα μή εἰσέλθητε, ἔστω καί εἰς ἐξωπατατινικόν πειρασμόν.

Ἀμήν

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ