23.2 C
Athens
Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης προς τους Οφφικιαλίους του Θρόνου

Προσφώνησις τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν εἰς Φανάριον τῶν Ἐντιμολογιωτάτων μελῶν τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου «Παναγία ἡ Παμμακάριστος» (Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος, 14 Μαΐου 2023)

Τιμιώτατοι ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς,

Ἐντιμολογιώτατε Πρόεδρε τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου «Παναγία ἡ Παμμακάριστος»,

Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες,

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Χριστός Ἀνέστη!

Μέ πολλήν χαράν ὑποδεχόμεθα, κατά τήν εὔσημον καί φωταυγῆ ταύτην ἡμέραν, ἐν ἀναστασίμῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί διαθέσει, τόν Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί ἐκλεκτά μέλη τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Παναγία ἡ Παμμακάριστος». Εἶναι σήμερον ἡ δική σας ἑορτή καί πανήγυρις, Ἐντιμολογιώτατοι καί ἀγαπητοί Ἄρχοντες, τό ἐπίσημον προσκύνημά σας εἰς τό Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐπιθυμοῦμεν νά εὐχαριστήσωμεν κάθε ἕνα ἐξ ὑμῶν προσωπικῶς διά τήν παρουσίαν σας καί νά ἐκφράσωμεν τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐαρέσκειαν διά τήν ἀφοσίωσίν σας εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον καί δι᾿ ὅσα προσφέρετε εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία σεμνύνεται διά τούς Ὀφφικια-λίους της καί τό πολύτιμον ἔργον διακονίας αὐτῶν ἐπί μακρούς αἰῶνας, ἔργον τό ὁποῖον ἐπαξίως συνεχίζετε καί ἐσεῖς, οἱ σύγχρονοι Ἄρχοντες τοῦ Θρόνου, ἐνταῦθα καί ἀνά τήν οἰκου-μένην. 

Ὅπως ὅλοι γνωρίζετε, οἱ Ὀφφικιάλιοι τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας εἶναι ἐντεταγμένοι εἰς τρία σωματεῖα: τό Τάγμα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου εἰς τάς Ἡνωμένας Πολιτείας Ἀμερικῆς, τό ὁποῖον ἱδρύθη τό 1966 ἀπό τόν μακαριστόν προκάτοχος ἡμῶν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Ἀθηναγόραν, τήν προσφάτως συγκροτηθεῖσαν Ἀδελφότητα τῶν ἐν Καναδᾷ Ἀρχόντων καί τήν Ἀδελφότητα «Παναγία ἡ Παμμακάριστος» τῶν ἐκτός τῶν δύο ὡς ἄνω χωρῶν Ἀρχόντων τοῦ Θρόνου, μέ ἕδραν τήν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν, ἱδρυθείσαν τό ἔτος 1991. Ἡ τιμωμένη σήμερον Ἀδελφότης ἔχει περί τά πεντακόσια πεντήκοντα μέλη, τά ὁποῖα ἀνήκουν εἰς ὅλους τούς χώρους τῆς κοινωνίας, τῆς οἰκονομίας, τοῦ πολιτισμοῦ, τῶν ἐπιστημῶν, τῶν γραμμάτων καί τῶν τεχνῶν καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Ἐκτιμῶμεν καί τιμῶμεν τήν καλήν μαρτυρίαν σας, ἀγαπητοί Ἄρχοντες, καί προσευχόμεθα, ὁ Θεός τῆς ἀγάπης νά σᾶς σκέπῃ, νά σᾶς κρατύνῃ καί νά δωρίζῃ εἰς ὑμᾶς πᾶσαν ἄνωθεν εὐλογίαν. Ἡ πρόσφατως Γενική Συνέλευσις τῆς «Παναγίας Παμμακαρίστου» ἀνέθεσεν εἰς τούς Ἐντιμολογιωτάτους καθηγητάς κυρίους Ἐμμανουήλ Βαρβούνην καί Κωνσταντῖνον Δεληκωσταντῆν τήν συγγραφήν βιβλίου μέ περιεχόμενον τήν ἱστορίαν καί τό ἔργον τῆς Ἀδελφότητος, τό ὁποῖον ἀναμένεται νά ὁλοκληρωθῇ ἐντός τοῦ τρέχοντος ἔτους. Χαιρόμεθα διά τήν ἀπόφασιν καί ἐπευλογοῦμεν.

Εὐχαριστοῦμεν τόν Πρόεδρον τῆς Ἀδελφότητος καί Πολιτικόν Διοικητήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους κύριον Ἀθανάσιον Μαρτῖνον διά τήν προσφώνησίν του ἐξ ὀνόματος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί ὅλων τῶν μελῶν τῆς Ἀδελφότητος. Θά ἔχωμεν τόν κ. Μαρτῖνον καί τήν Εὐγενεστάτην σύζυγόν του κ. Μαρίναν εἰς τήν Πόλιν καί τήν 23ην Μαΐου, κατά τά ἐπίσημα ἐγκαίνια τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ὁμογενείας, τῆς ἐξαιρετικῶς ἀνακαινισθείσης Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ, μέ γενναιόδωρον χορηγίαν ἐκ μέρους τοῦ ζεύγους Μαρτίνου. Τά ἐγκαίνια συνοδεύονται ἀπό τό ἄνοιγμα δύο ἐκθέσεων· ἡ πρώτη εἶναι παρουσίασις ἐκκλησιαστικῶν κειμηλίων ἀπό τήν πολύ-τιμον συλλογήν τοῦ Ἐντιμοτάτου κ. Rahmi Koç. Ἡ δευτέρα περιλαμβάνει ἐλαιογραφίας καί ὑδατογραφίας τῆς Κωνσταντι-νουπόλεως τοῦ 18ου καί 19ου αἰῶνος ἐκ τῆς ἰδιωτικῆς συλλογῆς τοῦ Ἀθανασίου καί τῆς Μαρίνης Μαρτίνου.  

Δοξάζομεν τόν Κύριον τῆς δόξης καί Δοτῆρα παντός ἀγαθοῦ διά τάς εὐεργεσίας Του πρός τήν Ἐκκλησίαν καί τό Γένος. Κατ᾿ ἄνθρωπον αἱ σύγχρονοι ἐξελίξεις ἐμφανίζονται ἀμφίσημοι καί ἀπρόβλεπτοι. Διά τούς πιστούς ὅμως, Κύριος τῆς ἱστορίας εἶναι ὁ Χριστός, ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου, ὁ «πρῶτος καί ὁ ἔσχατος» (Ἀποκ. α´, 17), ὁ «χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας» (Ἑβρ. ιγ´, 8). Εἰς τά βάθη τῆς ψυχῆς τῶν χριστιανῶν ὑπάρχει ἡ βεβαιότης ὅτι «τό κακόν, ὑπό οἱανδήποτε μορφήν δέν ἔχει τόν τελευταῖον λόγον εἰς τήν ἱστορίαν» (Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος, Ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον, Προοίμιον). Ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, εἰς τήν εὐλογημένην λειτουργικήν ζωήν καί εἰς τήν ἄσκησιν τῆς οὐ ζητούσης τά ἑαυτῆς ἀγάπης, βιοῦμεν τήν ἐλθοῦσαν ἐν Χριστῷ χάριν καί προγευόμεθα τῆς ἐρχομένης πληρότητος χαρᾶς, γνώσεως καί μακαριότητος ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν Ἐσχάτων. Μέσα ἀπό τήν βίωσιν τῆς ἀνεικάστου θείας φιλανθρωπίας, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀναφωνεῖ: «Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; Θλῖψις ἤ στενοχωρία ἤ διωγμός ἤ λιμός ἤ γυμνότης ἤ κίνδυνος ἤ μάχαιρα; … Ἀλλ᾿ ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διά τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς» (Ρωμ. η´, 35 – 37). 

Ἡ πιστότης εἰς τήν ἱεράν αὐτήν παρακαταθήκην ζωῆς καί ἐλευθερίας ἐσφυρηλάτισε τήν ἰδιοπροσωπίαν μας καθ᾿ ὅλην τήν μακράν καί περιπετειώδη ἱστορίαν τοῦ Γένους, σήμερον δέ ἐγγυᾶται τήν συνέχειαν καί τήν συνοχήν τῆς πορείας μας πρός τό μέλλον. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι δεμένη μέ τήν ψυχήν μας, μέ τήν ἀξιολογίαν μας, μέ τήν γλῶσσαν, τά ἤθη καί τά ἔθιμά μας, τήν κοινωνικότητα, τήν καθημερινότητα, τήν οἰκογενειακήν ζωήν, τάς ἑορτάς, τήν χαράν καί τήν θλῖψιν μας, μέ ὁλόκληρον τόν πολιτισμόν μας. Ἡ Ὀρθόδοξος πίστις καί εὐσέβεια δέν ἀπορρίπτουν τόν κόσμον, δέν εὐνοοῦν τήν ἐσωστρέφειαν, ἀλλά προσλαμβάνουν, ἀνακαινίζουν, μεταμορφώνουν. Ὄχι ἡ κλειστότης, ἀλλά, ὅπως γράφει καί ὁ μακαριστός καθηγητής Νικόλαος Ματσούκας, ἡ οἰκουμενικότητα καί ὁ κοσμοπολι-τισμός εἶναι «τά οὐσιαστικά χαρακτηριστικά τῆς Ὀρθοδοξίας» (Ν. Ματσούκα, Ἑλληνορθόδοξη παράδοση καί δυτικός πολιτισμός στά πλαίσια τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, ἐκδ. Μήνυμα, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 48).

Αὐτήν τήν παράδοσιν, αὐτόν τόν ταμιευτῆρα ὑψηλῶν ἀξιῶν διά τήν σχέσιν μας μέ τόν Θεόν, μέ τόν ἄνθρωπον καί τόν κόσμον, φυλάσσει ἀνυστάκτως ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία. Αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας τέκνα καί Ὀφφικιάλιοι εἶσθε, Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες. Ἀπό αὐτήν τήν βιωματικήν καί ἀξιακήν παρακατα-θήκην ἀντλεῖτε ἰκμάδα, ἔμπνευσιν καί δυναμισμόν διά τήν ζωήν καί τήν προσφοράν σας, αὐτά τά ἰδανικά ἐκπροσωπεῖτε καί ἐκφράζετε. Σᾶς συνοδεύουν αἱ προσευχαί καί αἱ εὐχαί τοῦ Πατριάρχου σας, τῶν περί αὐτόν ἁγίων Ἀρχιερεῶν καί τῶν μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἡ ὁποία σήμερον ἀπέκτησεν ἕν νέον φέρελπι μέλος, τόν νεοχειροτονηθέντα διάκονον Εὐλόγιον. Ἄξιος! 

Μέ αὐτά τά αἰσθήματα, βέβαιοι ὅτι θά συνεχίσετε «καλῶν ἔργων προΐστασθαι», ἀγαπητοί Ἄρχοντες Ὀφικκιάλιοι, σᾶς καλωσορίζομεν ἅπαξ ἔτι εἰς τάς Αὐλάς τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, εὐχαριστοῦμεν, ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Προέδρου αὐτοῦ, τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Ἀδελφότητος διά τό ἔργον του, καταστέφοντες δέ ὑμᾶς καί τούς ἠγαπημένους σας διά τῆς Πατριαρχικῆς ἡμῶν εὐλογίας, ἐπικαλούμεθα ἐπί πάντας ὑμᾶς τούς παρόντας καί συμπανηγυρίζοντας, πρεσβείαις καί μεσιτείᾳ τῆς Παναγίας Θεοτόκου τῆς Παμμακαρίστου, τήν ζείδωρον χάριν καί τό ἀμέτρητον ἔλεος τοῦ χαρισαμένου ἡμῖν τήν αἰώνιον ζωήν διά τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως Αὐτοῦ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, ᾯ ἡ δόξα, ἡ τιμή καί ἡ προσκύνησις εἰς τούς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν!  

Χριστός Ἀνέστη!

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ