30.3 C
Athens
Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Ειδήσεις από την Μητρόπολη Βελγίου (11 Μαΐου 2023)

Προσκυνηματική ἐκδρομὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελούξ εἰς τὴν Γεωργίαν

Συνάντησις μὲ τὴν Α.Μτὸν Πατριάρχην Γρωργίας κἨλίαν

Ἀπὸ τῆς 5ης ἕως καὶ τὴν 10ην Μαΐου 2023 ἐπραγματοποιήθη ὑπὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελούξ, προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ εἰς τὴν Γεωργίαν κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Γεωργίας κ. Ἠλιοῦ. Τὸ προσκύνημα αὐτὸ εἶχεν ἀποφασισθῇ ὑπὸ τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως ἤδη ἀπὸ τοῦ ἔτους 2020, ἀλλὰ ἡ πανδημία τοῦ Κορονοϊοῦ μὲ τὰ πολλαπλὰς συνεπείας της δὲν ἐπέτρεψεν τὴν πραγματοποίησίν της ἐνωρίτερον. Κατὰ τὸ πενθήμερον τοῦ προσκυνήματος αὐτοῦ, αἱ συναντήσεις, αἱ ἐπισκέψεις, ἡ ἀνακάλυψις ἱερῶν τόπων καὶ ἐξαιρέτων χριστιανικῶν μνημείων, αἱ διορθόδοξοι προσευχαὶ καὶ ἡ γνωριμία τόσον μὲ τοὺς ἐπιτελεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας, κληρικούς, μοναχοὺς καὶ μοναχάς, ὅσον καὶ μὲ τὸν λαὸν τῆς ὑπέροχης αὐτῆς χώρας ἔδωκαν εἰς τοὺς συμμετέχοντας ἰσχυρὰς συγκινήσεις, ἐχάρισαν κατανυκτικὰς στιγμάς, ἐνίσχυσαν ἢ ἐδημιούργησαν πνευματικοὺς δεσμοὺς καὶ ἔκαμαν ὥστε ἡ προσκυνηματικὴ αὐτὴ ἱεροαποδημία νὰ μείνῃ ὡς μία ἀλησμόνητος καὶ πολύτιμος παρακαταθήκη ἐμπειριῶν πνευματικῆς ἑνότητος καὶ χριστιανικῆς ἀγάπης.

Εἰς τὴν ἐκδρομὴν συμμετεῖχον ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας (πρόεδρος τῆς Ἐπισκ. Συνελεύσεως), ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νέαμτς κ. Μᾶρκος (Πατριαρχείου Ρουμανίας), ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος κ. Ἰωακείμ (Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου) ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ. Δοσίθεος (τοῦ καὶ διοργανωτοῦ τῆς έκδρομῆς – Πατριαρχείου Γεωργίας) καὶ ὁ Γραμματεὺς τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως, Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Παναγιώτης Μοσχονᾶς.

Μεταξὺ τῶν πολλῶν καὶ σπουδαίων σεβασμάτων τῆς ἀρχαίας αὐτῆς Χριστιανικῆς Ἐκλησσίας τὰ ὁποῖα ἐπισκέφθησαν τὰ μέλη τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως εἶναι ὁ νέος μεγαλοπρεπέστατος Καθεδρικὸς Ναὸς τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας εἰς τὴν Τιφλίδα καὶ ὁ παλαιός Καθεδρικὸς Ναὸς Svetichoveli εἰς τὸ Mtskheta, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται ἀκόμη καὶ σήμερον ὡς ἡ καρδία τῆς Γεωργιανῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἐξακολουθεἶ νὰ εἶναι ἡ ἕδρα τοῦ Καθολικοῦ-Πατριάρχου Γεωργίας. Συμφώνως πρὸς ἀρχαίαν παράδοσιν εἰς αὑτὸν τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν εὑρίσκεται θαμμένος ὁ Χιτὼν τοῦ Κυρίου. Οἱ ἀρχιερεῖς καὶ ἡ συνοδεία των ἐπισκέφθησαν καὶ ἐπροσκύνησαν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῆς Ἁγίας Ἱσαποστόλου Νίνας, εἰς τὸ Bodbe τῆς Καχετίας, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Mtskheta ὅπου εὑρίσκεται τὸ χαριτόβρυτον ἱερὸν λείψανον τοῦ Ὁσίου Γαβριὴλ, τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ, εἰς τὴν ἐκκλησίαν τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς Γκέργκετι εἰς τὸν Καύκασον, εἰς τὰς ἐκκλησίας τοῦ Ἀνάνουρι καὶ ἀλλοῦ. Μία ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων στιγμῶν τοῦ ταξειδίου αὐτοῦ ἦσαν τὸ Ἀρχιερατικὸν συλλείτουργον εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τοῦ Ἀλαβέρντι κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου κατὰ τὸ Ἰουλιανὸν ἡμερολόγιον (6 Μαΐου) ὅπου οἱ ἀρχιερεῖς τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως συνελειτούργησαν μετὰ τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου κ. Δαβίδ ὁ ὁποῖος τοὺς ἔδωκε καὶ τὴν εὐκαιρίαν νὰ ἀπευθυνθοῦν καὶ  εἰς τὸν πιστὸν λαὸν ποὺ συνέρρευσεν διὰ τὴν ἑορτήν, εὐλογοῦντες αὐτόν. Ἡ ἀβραμιαία φιλοξενία καὶ ἡ πηγαία ἀγάπη ἐκ μέρους ὅλων τῶν ἀρχιερέων τῆς Γεωργιανῆς Ἐκκλησίας μὲ τοὺς ὁποίους συνηντήθησαν τὰ μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελέυσεως τῆς Μπενελοὺξ ὑπῆρξεν συγκινητικωτάτη.

Μία ἐπίσης συγκινικωτάτη καὶ ὅλως ἰδιαιτέρα στιγμὴ ἦτο ἡ ὑποδοχὴ ποὺ ἐπεφύλαξεν ἡ Αὐτοῦ Μακαριότης ὁ Καθολικὸς-Πατριάρχης Γεωργίας κ. Ἠλίας εὶς τοὺς Ἱεράρχας τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ εἰς κατ’ ἰδίαν συνάντησιν ποὺ εἶχεν μαζί των τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς 7ης Μαΐου, ὅπου συνοδευόμενος καὶ ὑπὸ Ἱεραρχῶν τῆς Γεωργιανῆς Ἐκκλησίας συνωμίλησεν δι’ὁλίγων μαζί των ἐκφράζων τὴν χαράν του διὰ τὴν προσκυνηματικὴν αὐτὴν έκδρομήν, καὶ ἔδωκεν εἰς τούτους τὴν εὐλογίαν του καὶ ἀναμνηστικὰ δῶρα.

Η μνήμη του Αγίου Φιλαδέλφου στην Αμβέρσα

Την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φιλαδέλφου, Αλφειού και Κυπρίνου εόρτασε η ιστορική Ενορία της Αμβέρσης, μαζί με την μεγάλη εορτή της Μεσοπεντηκοστής, το απόγευμα της 9ης Μαΐου 2023.

Οι Άγιοι τρείς Μάρτυρες Φιλάδελφος, Αλφειός και Κυπρίνος έζησαν τον 4ο μ.Χ. αιώνα στην Σικελία, ήταν κατά σάρκα αδέλφια, ευγενούς καταγωγής και μυήθηκαν στην ευσέβεια από τον διδάσκαλό τους στα γράμματα Ονήσιμο. Κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Λικινίου, στα πλαίσια ενός των μεγάλων διωγμών κατά των χριστιανών, οι Άγιοι συνελήφθησαν και έφτασαν από την πατρίδα τους στην Ρώμη, όπου δικάστηκαν, έμειναν εδραίοι στην πίστη του Χριστού και μετά από πολλά βασανιστήρια έδωσαν την ζωή τους, λαμβάνοντας τον μακάριο στέφανο του μαρτυρίου. Μετά το μαρτύριο των τριών αδελφών τον ίδιο δρόμο βάδισαν ο διδάσκαλός τους Ονήσιμος και άλλοι δεκαπέντε χριστιανοί της περιοχής τους. Τα ιερά λείψανα των Αγίων Μαρτύρων βρίσκονται στην Σικελία, ενώ την ασματική τους ακολουθία στα ελληνικά συνέγραψε ο Υμνογράφος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας ιερομόναχος Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης το 2017.

Του εορτίου Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο άγων τα ονομαστήριά του Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου και ιερατικώς προϊστάμενος της Ενορίας Αρχιμανδρίτης Φιλάδελφος Καφαλής πλαισιούμενος από ιερείς που έσπευσαν να συνεορτάσουν και να του ευχηθούν τα δέοντα.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ