18 C
Athens
Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024

Επίσημα Εγκαίνια του «Ορθοδόξου Κέντρου Ambiorix» στις Βρυξέλλες

Τὴν Τρίτη 10η Ἰανουαρίου 2023 ἐτελέσθηκαν στὶς Βρυξέλλες πανηγυρικὰ τὰ Ἐγκαίνια τοῦ «Ὀρθοδόξου Κέντρου Ambiorix», τὸ ὁποῖο εὑρίσκεται στὸ κτήριο, ποὺ προσέφερε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως καὶ πιὸ συγκεκριμένα στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Βελγίου. Τὰ Ἐγκαίνια ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου κ. Ἀθηναγόρας παρουσίᾳ πολυαρίθμων προσωπικοτήτων καὶ ἐκπροσώπων διαφόρων φορέων.

Ἐτελέσθηκε Ἁγιασμὸς καὶ ἀκολούθησε Τρισάγιο γιὰ τὸν ἀείμνηστο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κυρὸ Χρυσόστομο Β´. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ἀθηναγόρας ἐν συνεχείᾳ ὡμίλησε πρὸς στοὺς παρισταμένους. Ἀνέφερε κατ´ἀρχὰς μὲ πόνο καρδίας ὅτι γίνονται ἀκόμη πόλεμοι στὴν ἐποχή μας, συμπεριλαμβανομένης τῆς Εὐρώπης, ἐνῶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἱδρύθηκε μὲ τὸ σύνθημα «ποτὲ ξανὰ πόλεμος». Οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ ποὺ διαβιοῦμε στὸ κέντρο τῆς Εὐρώπης, ἐπιθυμοῦμε μὲ τὴν ἔναρξη λειτουργίας τοῦ νέου τούτου Ὀρθοδόξου Κέντρου νὰ ἐργασθοῦμε μαζί σας γιὰ ἕνα καλύτερο κόσμο. «Τὸ Κέντρο αὐτὸ στοχεύει νὰ γίνῃ τόπος συναντήσεων, τόσο μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ὅσο καὶ συναντήσεων Οἰκουμενικῶν καὶ Διαθρησκειακῶν· τόπος ὅπου τόσο οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί μας καθὼς καὶ ὅλοι οἱ ἐνδιαφερόμενοι θὰ ὠφελοῦνται ἀπὸ ὁμιλίες πνευματικές· τόπος ὅπου θὰ πραγματοποιοῦνται καὶ πολλὲς δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ὅπως παιδαγωγικὲς ἡμερίδες γιὰ ἐκπαιδευτικοὺς τοῦ ὀρθοδόξου θρησκευτικοῦ μαθήματος, γιὰ τοὺς κληρικούς μας, γιὰ φιλανθρωπικοὺς σκοπούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ πολιτιστικὲς καὶ ἄλλες δραστηριότητες».

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ἀθηναγόρας ἀνέφερε τὸ ὄνομα τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κυροῦ Χρυσοστόμου Β´, καθὼς καὶ τοῦ διαδόχου του Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Γεωργίου. Ἰδιαίτερες θερμὲς εὐχαριστίες ἀπηύθυνε πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον ὁ ὁποῖος συνέβαλε τὰ μέγιαστα στὴν διαδικασία τῆς μεταβιβάσεως τῆς κυριότητος τοῦ ἀκινήτου στὴν Μητρόπολιν Βελγίου, καὶ ὁ ὁποῖος ἔργάζεται ἀκούραστα γιὰ τὴν προκοπὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀνὰ τὴν Οἰκουμένην, εἶναι δὲ μέγας ὑποστηρικτὴς τοῦ οἰκουμενικοῦ καὶ διαθρησκειακοῦ Διαλόγου.

Ἀκολούθησε ἡ ἀνάγνωση εἰδικοῦ μηνύματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἀπολλωνιάδος κ. Ἰωακείμ, βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου. Στὸ μήνυμά του ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐξέφρασε πρῶτα τὶς θερμὲς εὐχαριστίες του πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καὶ ἐδήλωσε πεπεισμένος ὅτι τὸ «Ὀρθόδοξο Κέντρο Ambiorix» θὰ γίνῃ «ἕνα νέο παράθυρο τῆς Ὀρθοδοξίας» στὴ Δύση.

Ἐν κατακλεῖδι ὁ ἀποσταλεὶς ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Γεώργιος Χριστοδούλου, Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Εκκλησίας τῆς Κύπρου ἀνέγνωσε μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου νέου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Γεωργίου. Στὸ μήνυμα τοῦτο, ὁ ὑπενθύμισε τὸν ρόλο τῶν Ἀποστόλων Παύλου καὶ Βαρνάβα στὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Κύπρου. «Τὸ μικρὸ νησὶ μετατρέπεται σὲ πύλη διὰ τῆς ὁποίας ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου διαδίδεται στὰ ἔθνη. Ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἰουδαίων μετατρέπεται σὲ Ἐκκλησία τῶν ἐθνῶν. Γι´αὐτὸ εἶναι σημαντικὸς ὁ τίτλος ποὺ ἐδόθηκε στὸν Βαρνάβα: θεωρεῖται «οἰκονόμος», οἰκονόμος τῶν ὑποθέσεων τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὸ τὸν ρόλο ἔπαιξε ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος κυρὸς Χρυσόστομος Β´ παραδίδοντας τὸ κτήριο τοῦτο στὴν πρωτεύουσα τῶν ἐθνῶν γιὰ τὸν πρῶτο ἐκκλησιαστικὸ Θρόνο, δηλαδὴ ἀπὸ Ἐκκλησία σὲ Ἐκκλησία».

Μεταξὺ τῶν παρισταμένων παραυρέθηκαν ὁ Ἐξοχώτατος κ. Μαργαρίτης Σχοινᾶς, Ἀντιπρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς. Ὁ κ. Vincent Houssiau, διευθυντὴς τοῦ ἰδιαιτέρου γραφείου τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος τοῦ Βασιλέως τοῦ Βελγίου, ὁ Ἐξοχώτατος Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος κ. Διονύσιος Καλαμβρέζος, ὁ κ. Ἐξοχώτατος κ. Πέτρος Μαυρίκιος, Πρέσβυς τῆς Μονίμου Ἀντιπροσωπείας τῆς Κύπρου στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀνώτερος στρατιωτικὸς ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλλάδος στὸ Νάτο, ὁ Ρωμαιοκαθολικὸς Νούτσιος στὸ Βέλγιο, Ἀρχιεπίσκοπος κ. Franco Coppola καὶ ἄλλοι διπλωμάτες. 

Μεταξὺ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐκπροσώπων παραυρέθηκαν ὡρισμένοι Ἀρχηγοὶ Θρησκειῶν στὸ Βέλγιο, ὅπως ὁ Chanoine Jack McDonald τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ κ. David Vandeput τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας· ἐπίσης ὁ Θεοφιλέστατος κ. Ἰωακεὶμ Ἀρχοντός, βοηθὸς Ἐπίσκοπος τῆς Μητροπόλεως Βελγίου· ὁ Θεοφιλέστατος κ. Georges Kourie τῆς Συριακῆς Ἐκκλησίας· ὁ Ἀμπούνα Aghabios τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας· ὁ Ἐπίσκοπος κ. Etienne Quintiens, τῆς Νονσιατούρας· ἱερεῖς τῶν Πατριαρχείων Μόσχας, Ρουμανίας καὶ Γεωργίας. Ἐπίσης ἐκπροσωπήθηκαν θρησκευτικὲς Κοινότητες ὅπως τοῦ Sant’Egidio καὶ τῶν Focolari.

Τὰ Ἐγκαίνια τελείωσαν μὲ Δεξίωση γιὰ ὅλους. Στὸ ἑξῆς τὸ «Ὀρθόδοξο Κέντρο Ambiorix» θὰ φιλοξενῇ πολλὲς δραστηριότητες, ὅπως μεταξὺ ἄλλων, μεγάλες Διαλέξεις στὰ πλαίσια τοῦ «Ὀρθοδόξου Λόγου», τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου.    

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ “ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΕΝΤΟΥ AMBIORIX”

ΒΡΥΞΕΛΛΑΙ – 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Σεβασμιώτατοι,

Θεοφιλέστατοι,

Ἐξοχώτατοι κύριοι Πρέσβεις,

Ἀγαπητοὶ πατέρες,

Ἐπίσημοι προσκεκλημένοι ἀνάλογα μὲ τὸν τίτλο, βαθμὸ καὶ τὴν ἰδιότητά σας,

Μὲ μεγάλη χαρὰ καὶ ἰδιαίτερη τιμὴ σᾶς καλωσορίζω εἰς τὸ ‘Ὀρθόδοξο Κέντρο’, ποὺ εὑρίσκεται εἰς τὴν ὑπέροχη πλατεία Ambiorix. Ἀπευθύνω εἰς ὅλους τὶς πιὸ θερμὲς εὐχές μου, γιὰ ὑγεία ἀδιάπτωτη καὶ εὐημερία κατὰ τὸ Νέο Ἔτος. Προσευχόμεθα διὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης στὸν κόσμο! Σκεφτόμαστε τὸν καταστροφικὸ πόλεμο ποὺ μαίνεται εἰς τὴν Οὐκρανία ἐδῶ καὶ ἕνα χρόνο σχεδόν. Αὐτὸ τὸ κέντρο  εὑρίσκεται εἰς ἀπόσταση ἑκατὸ περίπου μέτρων μόνο, ἀπὸ τὸ νευραλγικὸ κέντρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἡ ὁποία ἱδρύθηκε μὲ τὴν ἰδέα τοῦ «Ποτὲ πόλεμος ξανά». Πράγματι τὸ 1950 οἱ Εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἐξακολουθοῦσαν νὰ ἀντιμετωπίζουν τὶς καταστροφικὲς συνέπειες τοῦ Β´ Παγκοσμίου Πολέμου, ποὺ εἶχε τελειώσει πέντε χρόνια νωρίτερα. Οἱ εὐρωπαῖοι ἡγέται ἀπεφάσισαν νὰ μὴν ἐπαναληφθῇ πλέον μιὰ νέα τόσο τρομερὴ τραγωδία. Ἐὰν συνδύαζαν τὴν παραγωγὴ τοῦ ἄνθρακα καὶ χάλυβα, ὁ πόλεμος μεταξὺ τῶν ἱστορικῶν ἀντιπάλων Γαλλίας καὶ Γερμανίας θὰ ἀπέβαινε γεγονὸς «ἀδιανόητο, ἀλλὰ καὶ στὴν πραγματικότητα χωρὶς νόημα». Καὶ παρ´ὅλα αὐτὰ ἕνας ἀκόμη πόλεμος μαίνεται στὴν Εὐρώπη.

Ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ὅμως, προσευχόμεθα συνεχῶς «ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ ἐκκλησιῶν καὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως». Ἐργαζόμεθα μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις γιὰ μία καλύτερη κοινωνία, γιὰ τὴν κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη καὶ σεβασμὸ ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ σᾶς προσκαλέσαμε σήμερα ἐδῶ, γιατὶ μὲ τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Κέντρου μας αὐτοῦ, σᾶς γνωρίζουμε ὅτι θὰ συνεχίσουμε νὰ ἐργαζόμεθα μαζί σας γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῶν ἀνωτέρω ἰδανικῶν. Τὸ Κέντρο αὐτὸ στοχεύει νὰ γίνῃ τόπος συναντήσεων, τόσο μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ὅσο καὶ συναντήσεων Οἰκουμενικῶν καὶ Διαθρησκειακῶν· τόπος ὅπου τόσο οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί μας καθὼς καὶ ὅλοι οἱ ἐνδιαφερόμενοι νὰ ὠφελοῦνται ἀπὸ ὁμιλίες πνευματικές· τόπος ὅπου θὰ πραγματοποιοῦνται καὶ πολλαὶ δραστηριότηται τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ὅπως παιδαγωγικαὶ ἡμερίδαι δι´ ἐκπαιδευτικοὺς τοῦ ὀρθοδόξου θρησκευτικοῦ μαθήματος, διὰ τοὺς κληρικούς μας, διὰ φιλανθρωπικοὺς σκοπούς, ἀλλὰ καὶ διὰ πολιτιστικὰς καὶ ἄλλας δραστηριότητας.

Ἐπὶ πλέον, εὑρισκόμενοι εἰς τὸ κέντρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, θὰ πραγματοποιήσουμε εἰς τὸ Ὀρθόδοξο Κέντρο μας συναντήσεις ὀρθοδόξων ἐκπροσώπων καὶ ὑπευθύνων ἐκπροσώπων ἄλλων χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν καὶ θρησκειῶν καὶ πεποιθήσεων στὰ εὐρωπαϊκὰ θεσμικὰ ὄργανα. Εἶναι ζωτικῆς σημασίας νὰ ἀκουσθῇ ἡ λόγος μας σὲ μία κοινωνία ποὺ συχνὰ ἀγνοεῖ τὰ πνευματικὰ μηνύματα. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ τὸ σύνθημα ποὺ ὁ Jacques Delors παλαιότερα εἰσήγαγε – «Πρέπει νὰ δώσουμε ψυχὴ στὴν Εὐρώπη» εἶναι πάντοτε ἐπίκαιρο καὶ σήμερα. Θὰ προσπαθήσουμε νὰ δημιουργήσουμε περισσότερες ἀκόμη εὐκαιρίες συμμετοχῆς σὲ πραγματικὸ Διάλογο μὲ τοὺς ἡγέτες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.    

Αὐτὴ τὴν ἐπίσημη στιγμὴ θὰ ἤθελα νὰ ἀναφερθῶ εἰς τὸν ἀείμνηστο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κυρὸ Χρυσόστομο Β´, ὁ ὁποῖος πρὸ ἑνὸς περίπου ἔτους ἐδώρισε τὸ ἀκίνητο  τοῦτο εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ πιὸ συγκεκριμένα εἰς τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Βελγίου καὶ Ἐξαρχία Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου. Τὸ εἶχε ἀνακοινώσει εἰς τὸν Οἰκουμενικόν μας Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον καὶ τὴν περὶ Αὐτὸν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας. Πάντοτε θὰ προσευχόμεθα ὑπὲρ τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κυροῦ Χρυσοστόμου Β´, τοῦ Μεγάλου Εὐεργέτου τῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ ὁποῖος ἔκανε πολλὰ καλὰ στὴ ζωή του. Ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύῃ τὴν ψυχή του! Αἰωνία ἡ μνήμη του!

Θερμὲς εὐχαριστίες ἐπίσης εἰς τὸν διάδοχό του – ποὺ ἐξελέγη τὴν παραμονὴν τῶν Χριστουγέννων καὶ ἐνεθρονίσθη προχθές – τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου κ.κ. Γεώργιον τὸν Γ´, ποὺ ἔστειλε ἐκπρόσωπόν του ἐδῶ, τὸν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην Γεώργιον Χριστοδούλου, Γραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὁ ὁποῖος θὰ ἀναγνώσῃ μήνυμά του ἐν συνεχείᾳ. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος Γ´μετέβη ἐδῶ εἰς τὰς Βρυξέλλας πρὸ ἑνὸς περίπου χρόνου, διὰ τὴν ἐπίσημον παράδοσιν-δωρεὰν τοῦ ἀκινήτου τούτου εἰς τὴν Ἱεράν μας Μητρόπολιν καὶ παρέμεινε ἐπὶ μερικὰς ἡμέρας εἰς τὸ Βέλγιο. Εὐχόμεθα νὰ ἔχῃ μίαν μακρὰν καὶ καλλίκαρπον Διακονίαν ὡς Ἐπικεφαλῆς τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ἐλπίζουμε σύντομα νὰ τὸν ὑποδεχθοῦμε εἰς τὰς Βρυξέλλας. 

Ἰδιαιτέρας εὐχαριστίας ἐκφράζω πρὸς τὴν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα, τὸν Οἰκουμενικόν μας Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον διὰ τὴν πατρικήν του ὑποστήριξιν καὶ φροντίδα. Βοήθησε πολὺ νὰ διασφαλισθῇ ἡ μεταβίβασις τῆς κυριότητος τοῦ ἀκινήτου τούτου μὲ ἀσφάλειαν. Τὸ ἔτος τοῦτο εἶναι ξεχωριστὸ διὰ τὸν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν μας Πατριάρχην, διότι κατὰ τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, θὰ ἑορτάσῃ, Θεοῦ θέλοντος, τὸ Χρυσοῦν Ἰωβηλαῖον του ἀπὸ τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν του. Μόνον ὀλίγοι ἔχουν τοιαύτην εὐλογίαν. Συνεχίζει νὰ ἐργάζεται διὰ τὴν πνευματικὴν καθοδήγησιν πολλῶν ἑκατομμυρίων ὀρθοδόξων χριστιανῶν ἀνὰ τὸν κόσμον, οἱ ὁποῖοι ὑπάγονται εἰς τὴν κανονικὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου· διὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας – ἀκόμη κι ἄν αὐτὸ δὲν εἶναι ἐμφανὲς εἰς τὴν Οὐκρανίαν ἐν καιρῷ πολέμου-· ἐργάζεται διὰ τὴν ἑνότητα τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν· διὰ τὸν Διαθρησκειακὸν Διάλογον· διὰ τὴν Προστασίαν τῆς Δημιουργίας τοῦ Θεοῦ!

Ἡ ἀπόφασις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου νὰ κλείσῃ τὸ Γραφεῖό της παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει δὲν σημαίνει εἰς καμίαν περίπτωσιν ὅτι δὲν θὰ συμμετέχῃ πλέον εἰς τὸν Διάλογον ποὺ διεξάγουμε μὲ τοὺς ἡγέτας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Μέσω τοῦ Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου θὰ συνεχίσῃ νὰ συμμετάσχῃ ἐνεργὰ εἰς τὰ δρώμενα τοῦ Διαλόγου τούτου. Τοῦτο θὰ ἐξασφαλίζεται διὰ τῆς ἀποστολῆς περιστασιακῶς ἐκπροσώπου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου εἰς Βρυξέλλας διὰ τὴν συμμετοχήν του εἰς τὰς συναντήσεις ταύτας. Πράγματι αὐτὴ ἦτο καὶ ἡ ἀρχικὴ ἰδέα ὅτι δηλαδὴ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέον ὅπως ὁμιλῇ μὲ μίαν φωνὴν εἰς τὴν εὐρωπαϊκὴν πραγματικότητα.  

Εὐελπιστοῦμε ὅτι πλέον θὰ συνεχίσουμε ἀπρόσκοπτα τὸ πρόγραμμα τῶν Διαλέξεων «Ὀρθόδοξος Λόγος» ὑποδεχόμενοι διακεκριμμένους ὁμιλητὲς ἐπ´ὠφελείᾳ τῶν ψυχῶν μας μὲ τοὺς ἐμπνευσμένους λόγους τους. Θεολόγοι, ἐπιστήμονες, λαϊκοὶ καὶ κληρικοί, ἐπίσκοποι καὶ μοναχοί, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, σὲ γλῶσσα προσιτὴ πρὸς τὴν πλειοψηφία τοῦ ἀκροατηρίου τους θὰ πραγματοποιοῦν Διαλέξεις.

Ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη μιᾶς πνευματικῆς τροφοδοσίας, εἰδικὰ στοὺς δύσκολους σημερινοὺς καιροὺς μὲ τοὺς πολυάσχολους ἀνθρώπους· σὲ ἕναν κόσμο ὅπου ἡ ἐκκοσμίκευση ἐπιταχύνεται – συχνὰ ἀσυνείδητα –  καὶ οἱ ἄνθρωποι ἀπομακρύνονται ὅλο καὶ περισσότερο ἀπὸ τὸν Ζωοδότη Κύριο καὶ Θεό μας, ὁ Ὁποῖος μᾶς προσκαλεῖ συνεχῶς σὲ Κοινωνία μαζί Του, καὶ στὴν κοινοτικὴ ζωή. 

Εὔχομαι ἀκόμη μία φορὰ σὲ ὅλους Εὐλογημένο τὸ Νέο Ἔτος 2023, καὶ παρακαλῶ νὰ ἀκούσουμε ἀμέσως, πρῶτα τὸ μήνυμα τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καὶ στὴν συνέχεια τὴν ὁμιλία τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Χριστοδούλου, ἐκπροσώπου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

Καλὴ Χρονιά !

Ομιλία τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Χριστοδούλου, ἐκπροσώπου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου

Τὸ ἱστορικὸ αὐτὸ γεγονὸς περιποιεῖ τιμὴ στὴν μνἠμη τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀοιδίμου ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β῎ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Κωνσταντινούπολη, τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ ἔτους 2020, ἀνακοίνωσε πρὸς τὰ Μέλη τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὴν ἀπόφασή του  νὰ δωρήσει τὸ κτήριο αὐτὸ, ἰδιοκτησία τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου πρὸς τὸ Πατριαρχεῖον. Ἡ ἐπίσημη Πράξη μεταβίβασης τοῦ κτηρίου πρὸς τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Βελγίου, κατ᾽ἐντολὴν τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὑπεγράφη ὑφ᾽ἡμῶν ὡς μητροπολίτου Πάφου.

Διαβεβαιοῦμεν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καὶ ὁ Προκαθήμενος αὐτῆς θὰ συνεχίσωσι νὰ λειτουργῶσι παρὰ τῷ πλευρῷ τῆς ἈΘΠ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ὡς συγκυρηναῖοι αἴροντες τὸν σταυρὸν τοῦ μαρτυρίου, ἔχοντες πάντοτε τὴν συναίσθησιν ὅτι ἡ πἰστις ἐρείδεται οὐχὶ ἐπὶ τοῦ Καίσαρος, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, γι᾽αὐτὸ ἔστω εὐλογημένη ἡ κοινὴ ὁδὸς τοῦ μαρτυρίου τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος καὶ τῆς Κύπριδος Ἐκκλησίας.

Ἡ Κύπρος, ἡ ὁποία ἀνάγει τὴν ἱστορία της στὸ μακρὺ παρελθὸν τῶν ἀρχαιοτέρων χωρῶν τοῦ πλανήτη μας, ἀπὸ αἰῶνες προμηθεύει Ἁγιους, κατοίκους τοῦ οὐρανοῦ. Κοινὴ ἁγία γῆ, γιὰ τὴν ὁποία κολακευόμαστε ὅτι πίνομε νερὸ ἀπὸ τὶς ἴδιες πηγὲς ποὺ ξεδίψασαν οἱ Ἅγιοί μας, ἀναπνέομε τὸν ἴδιο ἀέρα τῶν δένδρων μας,ἀλλὰ καὶ τὴν ἀτμόσφαιρα τῶν προσευχῶν τους. Ὑποφέρομε στὸ ἴδιο σκοτάδι τῆς νύκτας καὶ ἀπολαμβάνομε τὸ ἴδιο φῶς τῆς ἀνατολῆς. Αὐτὴν εἶναι ἡ ἀτμόσφαιρα τῆς πνευματικῆς ζωῆς γι᾽αὐτὸ καὶ μέσα σὲ μιὰ τέτοια ἀτμόσφαιρα ἐλπίζομε μὲ μεγάλη πεποίθηση στὸν παράδεισο.

῾Ο βίος τῶν ἁγίων συντίθεται μέσα ἀλλὰ καὶ πέρα ἀπὸ τὶς συμβατικότητες τῆς φυσιολογικῆς ζωῆς, αὐτὸ συνιστᾶ τὴν πολιτεία τους. Ὁ Βαρνάβας ὁ ἀπόστολος ἐντάσσεται σὲ αὐτὸ τὸ κλίμα. Ὄχι μόνον χειραγωγεῖ τὸν ἀπόστολο τῶν ἐθνῶν Παῦλο, πρὸς τοὺς Ἀποστόλους, ἀλλὰ καὶ ὅταν μαζὶ ὁδηγοῦν τὰ βήματά τους στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα του τὴν Κύπρο, παραδίδει στὸν Παῦλο τὴν ἡγεσία τοῦ λόγου. Ἡ μικρὴ νῆσος μεταβάλλεται σὲ πύλη διὰ τῆς ὁποίας ὁ λόγος τοῦ εὐαγγελίου παραδίδεται στὰ ἔθνη. Ἡ ἐξ Ἰουδαίων ἐκκλησία μεταβάλλεται στὴν ἐξ ἐθνῶν ἐκκλησία. Γι αὐτὸ καθοριστικὸς εἶναι ὁ τίτλος τοῦ Βαρνάβα, ὡς οἰκονόμου ἢ τοῦ πιστῶς οἰκονομοῦντος τὰ τῆς Ἐκκλησίας πράγματα.

Αὐτὸ τὸν ρόλο διεδραμάτισε ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Χυσόστομος Β᾽ παραχωρώντας τὸ κτήριο αὐτὸ ποὺ εὑρίσκεται στὴν πρωτεύουσα τῶν ἐθνῶν, πρὸς τὴ πρωτόθρονη ἐκκλησία, Καθὼς ἔλεγε ἐκ τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Χωρίς οὐδόλως νὰ ἀφίσταται τῶν δικαίων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὡς νέος Βαρνάβας παραχωρεῖ τὴν ἡγεσίαν τοῦ λόγου στὸ πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως καὶ τὸν σεπτὸν αὐτοῦ Προκαθήμενον οἰκουμενικὸν πατριάρχην Βαρθολομαῖον.

Ὁ ἴδιος ἔσπευσεν ἐκ μέσου τῆς πονηρίας μὲ τρόπο μαρτυρικό. Μὲ τὴ ζυγαριὰ τῆς δικαιοσύνης ἔκρινε τὸ δίκαιο, προσηνὴς κατὰ τὴν συναναστροφή του, μὲ  ὡραιότερη ἀρετὴ τὴν ἁπλότητα καὶ τὴν ἀμνησικακία του. Μὲ πολλοὺς μοιράστηκε τὴ φιλία του. Ἀπέπλυνε τὸ βάρος τῆς συνείδησής του μὲ τὸ μαρτυρικὸ τέλος του. Καὶ ὅπως ὁ ἥλιος κτυπᾶ μὲ τὶς πρωινὲς ἀκτίνες του γλυκά, καὶ μὲ τὶς μεσημβρινὲς γίνεται λαμπρώτερος, ἔτσι καὶ ὁ μακαριστὸς ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β᾽ ἔλαμψε περισσότερο μὲ τὸ τελευταῖο του φῶς. Κατὰ τὴν φράση ὅτι ὁ χριστιανὸς νὰ ζήσει ἀπολύτως χριστιανικὰ εἶναι ἀδύνατο, νὰ ἀποθάνει ὅμως χριστιανικὰ εἶναι δυνατόν, ἑτοίμασε ἐκ τῶν προτέρων τὴν πνευματικὴ παρακαταθήκη του γιὰ νὰ τὸν συνοδεύει ὡς ἐντάφιο ἐφόδιο, καὶ ἔφυγε, κατὰ τὸν ποιητή,  ντυμένος μες᾽τὴν πίστη του σεμνώτατα.

Εὐχόμεθα, Σεβασμιώτατε μητροπολῖτα Βελγίου καὶ Ἔξαρχε Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου, ὅπως ὁ χῶρος λειτουργήσει κατὰ τὴν πνευματικὴν παρακαταθήκην καὶ ἐπιθυμίαν τοῦ δωρήσαντος αὐτόν, μακαριστοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β᾽, πρὸς τὸ πιστῶς οἰκονομεῖν τὰ τῆς Ἐκκλησίας πράγματα. Τῷ δὲ οἴκῳ τούτῳ τὴν κατὰ Θεὸν εὐπρέπειαν ἐν ῷ παρ᾽αὐτῷ Κύριος…. αὐλισθήσεται.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ