Free Porn
xbporn
32.4 C
Athens
Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024

Σημαντική επιστολή του πρώην Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Boyko Borisov προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Στην ιστοσελίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου δημοσιεύτηκε επιστολή του Εξοχ. κ. Boyko Borisov, πρώην Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, προς την Α.Θ. Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, η οποία απεστάλη στις 15 Νοεμβρίου 2022. Ακολουθεί μετάφραση στην ελληνική γλώσσα της επιστολής.

GERB (Πολίτες γιά τήν Εὐρωπαϊκή Ἀνάπτυξη τῆς Βουλγαρίας)

Μπόικο Μπορίσοφ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΑ

Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ Α΄ –

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ

ΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΝ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ,

ΑΥΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΤΑ,

Ἀπευθύνομαι πρός Ὑμᾶς μετά σεβασμοῦ καί υἱϊκῆς ἀφοσιώσεως μετά τήν ἐπίσημον μεταξύ ἡμῶν ἀλληλογραφίαν σχετιζομένην πρός τάς ἤδη πραγματοποιηθείσας ἑορτίους ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ 130ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς θεμελιώσεως τοῦ Σιδηροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου ὑπό τοῦ βουλγαρικοῦ ἐνοριακοῦ συμβουλίου, αἱ ὁποῖαι ἐπαξίως διωργανώθησαν καί ἐπραγματοποιήθησαν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῇ 18ῃ Σεπτεμβρίου 2022, ὅτε ἐπαρουσιάσατε καί ἐδωρίσατε τῷ ὑπερόχῳ τούτῳ Ναῷ τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον εἰς τήν βουλγαρικήν γλῶσσαν. Αὐτό τοῦτο εἶναι ἕν σαφές παράδειγμα τοῦ οἰκουμενικοῦ (καθολικοῦ) χαρακτῆρος τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως! Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ, θά ἤθελον καί πάλιν νά ὑποβάλω τήν εἰλικρινῆ συγγνώμην μου διά τήν ἀδυναμίαν μου νά ἐπισκεφθῶ Ὑμᾶς καί τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον λόγῳ τῶν ὑποχρεώσεών μου!

Ὡς ἐκ τούτου, ἀνταποκρινόμενος εἰς τήν Ὑμετέραν πρόσκλησιν, θά ἐπισκεφθῶ τό Ἱερόν Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας διά τούς ἑορτασμούς ἐπί τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ τοῦ Πατριαρχείου, ὅτε οἱ ἀνά τόν κόσμον Χριστιανοί τιμοῦν τήν μνήμην τοῦ πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων – τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῇ ἀρχαίᾳ πόλει τοῦ Βυζαντίου. Θά εἶναι τιμή καί εὐλογία δι’ ἐμέ νά ἔχω ἀκρόασιν ὑφ᾿ Ὑμῶν, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, κατά τήν παραμονήν τῆς ἱερᾶς ταύτης ἡμέρας, ἤτοι τῇ 29ῃ Νοεμβρίου 2022, καθώς ἀκριβῶς κατ’ αὐτόν τόν μῆνα πρό ἑπταετίας τό ὑπό τήν προεδρίαν μου Ὑπουργικόν Συμβούλιον ἐπρότεινε τῷ Προέδρῳ τῆς Δημοκρατίας τήν πρός Ὑμᾶς ἀπονομήν τῆς ὑψίστης κρατικῆς τιμῆς τῆς Δημοκρατίας τῆς Βουλγαρίας, ἤτοι τοῦ παρασήμου «Stara planina» 1ης τάξεως. Τῇ δέ ἑπομένῃ ἡμέρᾳ, 30ῇ Νοεμβρίου 2022, λόγῳ ἀνελαστικῶν ὑποχρεώσεών μου πρός τούς βουλγαρικούς κρατικούς θεσμούς, δέν θά δυνηθῶ νά μετάσχω ὡς κοινός πιστός χριστιανός τῆς ὑπό τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος τελεσθησομένης ἐν τῷ καθ’ Ὑμᾶς Ἱερῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Θείας Λειτουργίας.

Ὁλόκληρον τό τρέχον ἔτος 2022 εἶναι ἐξόχως συνδετικόν δι’ ἡμᾶς, τούς Βουλγάρους καί τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως, λόγῳ τῆς συμπληρώσεως 175 ἐτῶν ἀπό τῆς ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου, ὁ ὁποῖος ἦτο ὁ φωτιστής εἰς τήν πίστιν τόσον τοῦ Ἁγίου Κνάζ Μπορίς-Μιχαήλ Α΄, Βαπτιστοῦ τῆς Βουλγαρίας, ὅσον καί ὁλοκλήρου τῆς Βουλγαρίας, καί, ὡς ἐκ τούτου, πιστεύω ἀκραδάντως ὅτι ἔτι καί σήμερον εἶναι ὁ οὐράνιος προστάτης τοῦ Λαοῦ τῆς Βουλγαρίας.

Παναγιώτατε,

Εἶναι ἐξαιρετικῶς σημαντικόν εἰς τάς συγχρόνους ἡμέρας ἡμεῖς οἱ πολιτικοί νά ἀπευθυνώμεθα εἰς τούς πνευματικούς ἡγέτας διά συμβουλάς καί συνομιλῶμεν αὐτοῖς μετ’ ἀκριβείας. Ὑμεῖς εἶσθε εἷς καθολικῶς ἀποδεκτός παγκόσμιος πνευματικός ἡγέτης. Πλέον τῶν τριῶν δεκαετιῶν ἔχετε ἀφιερώσει τήν Ὑμετέραν πατριαρχικήν διακονίαν εἰς τό κοινόν καλόν.

Μετά τό πέρας τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου, ἀνεκαινίσατε καί ἐνισχύσατε τάς μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν σχέσεις. Διωργανώσατε, συνεκαλέσατε καί ἐπραγματοποιήσατε ἐν Κρήτῃ, τό ἔτος 2016, τήν ἀπό αἰώνων ἀναμενομένην Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἐμαρτύρησε εἰς μίαν καινήν ἐποχήν τό Εὐαγγέλιον τῆς Δικαιοσύνης καί ἤνοιξε τήν Ἐκκλησίαν εἰς τόν μετά τοῦ συγχρόνου κόσμου διάλογον. Ἡ Ὑμετέρα ἀποστολή καί ἀποστολική ἀγάπη κηρύττουν, ἀλλά καί ὑλοποιοῦν τήν Διαθήκην τῆς Εἰρήνης. Τό ἱερόν τοῦτο ἔργον Ὑμῶν ἐγένετο ἰδιαιτέρως αἰσθητόν ἐν τῇ πατρίδι μου, ὅτε τό σχίσμα τῆς Βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας ἐθεραπεύθη διά τοῦ κανονικοῦ ὑπερορίου (ὑπερδικαιοδοτικοῦ) ρόλου Ὑμῶν ὡς συμφιλιωτοῦ εἰς τήν Πανορθόδοξον Σύνοδον, τήν ὁποίαν συνεκαλέσατε ἐν Σόφιᾳ τό ἔτος 1998. Μεριμνᾶτε πάντοτε διά τήν ἀνάπτυξιν τῆς Ἀδελφότητος καί τήν διευθέτησιν τῶν ὑποθέσεων τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἤτοι τοῦ Ζωγράφου, ἔνθα οἱ Βούλγαροι, κατόπιν τῆς Ὑμετέρας ἀδείας καί εὐλογίας, εἰσέρχονται εἰς τήν πνευματικήν χειροτονίαν. Ἔχετε τήν κανονικήν πατρικήν φροντίδα διά τούς ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ τῆς Τουρκίας ὀρθοδόξους Βουλγάρους, διορίζων ὡς πνευματικούς αὐτῶν ποιμένας τούς ὑπό τῶν βουλγαρικῶν ἐκκλησιαστικῶν συμβουλίων ὑποδεικνυομένους ἱερεῖς. Καί νῦν, ἕνεκεν τῆς καλῆς θελήσεως Ὑμῶν, ἡμεῖς οἱ Βούλγαροι ἔχομεν ἐπίσης ἕνα Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Ὑμετέρου Θρόνου, γεγονός τό ὁποῖον ἀποτελεῖ τεραστίαν τιμήν ἱστορικοῦ χαρακτῆρος.

Πέραν τῆς Βουλγαρίας, ἐπουλώνετε πάντοτε τάς πνευματικάς πληγάς εἰς τάς κατά τόπους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, συμφώνως πρός τάς ὑπό τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ δοθείσας ἡμῖν διαθήκας εἰρήνης καί ἀγάπης, πρός τούς Ἱερούς Κανόνας καί τό καλόν ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Ἐπεδείξατε προφητικῶς τόσον συγκατάβασιν ὅσον καί θάρρος. Ἐχορηγήσατε αὐτοκεφαλίαν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ τῆς Οὐκρανίας. Καί νῦν, εἰς τήν ἐποχήν τῆς φρίκης τοῦ σκληροῦ καί ἀπολύτως ἀπροκλήτου πολέμου τοῦ καθεστῶτος τῆς Μόσχας κατά τοῦ οὐκρανικοῦ λαοῦ, μόνον ἡ αὐτοκέφαλος Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ἐπιχέει ἔλαιον παρηγορίας, χάριτος καί θείας προσφορᾶς πρός τά θύματα, τούς πάσχοντας καί τούς διωκομένους ὑπό τῆς μανίας τοῦ πολέμου, ἥτις κατέχει τήν ἡγεσίαν τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας. Διά τούς μάρτυρας καί διά τούς ἥρωας τῆς Οὐκρανίας Ὑμεῖς εἶσθε μεσίτης ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ διά τήν νίκην τῆς εἰρήνης εἰς τήν πολύπαθον ταύτην χώραν.

Αἱ τρεῖς κυβερνήσεις, τῶν ὁποίων ἡγήθην προσωπικῶς, κατέβαλον προσπαθείας καί ἐπέτυχον πολλά διά τήν ἔνταξιν τῶν χωρῶν τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν. Ἡ εἰς τήν ἐντός τῆς Ἁγίας οἰκογενείας τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Εὐχαριστιακήν κοινωνίαν ἀποδοχή, ἥν παρείχατε τοῖς ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ τῆς Βορείου Μακεδονίας χριστιανοῖς, εἶναι ἕν ἰσχυρόν παράδειγμα δι’ ἡμᾶς, τούς Εὐρωπαίους πολιτικούς.

Ἐπιπλέον τῶν ἀμετρήτων μεγάλων ἱστορικῶν διακρίσεων (κατορθωμάτων) Ὑμῶν, ὡς Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, δέν φείδεσθε προσπαθειῶν διά τήν ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν ὅλου τοῦ κόσμου. Καταβάλλετε τεραστίας προσπαθείας ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου, ὑψοῦτε τήν Ὑμετέραν φωνήν διά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα εἰς ἅπαντα τόν κόσμον ἐν συμφωνίᾳ πρός τούς θεσμούς τοῦ διεθνοῦς δικαίου, τάς ἐθνικάς κυβερνήσεις καί πάντας τούς ἀνθρώπους καλῆς θελήσεως.

Ἡ προφητική διακονία Ὑμῶν πρός τήν ἀνθρωπότητα ἐκδηλοῦται ἰδιαιτέρως διά τῆς ἀφοσιώσεως Ὑμῶν πρός τόν Δημιουργόν μέσῳ τῆς προσφορᾶς πρός τήν δημιουργίαν Του. Εἶσθε ὁ πλέον ἰσχυρός ὑπερασπιστῆς τῆς φύσεως εἰς τοῦτον τόν κόσμον καί ὁ φύλαξ ἄγγελος αὐτῆς. Ὡς ὁ Πράσινος Πατριάρχης, ὡς δικαίως ἀποκαλεῖ Ὑμᾶς ὁ κόσμος, ἔχετε ἀδιαλείπτως καί ἐπί πλέον τῶν 30 ἐτῶν ἀναγάγει τά ζητήματα τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς εἰς κορυφαίας πολιτικάς ἡγετικάς θέσεις ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ. Τό Εὐρωπαϊκόν Κοινοβούλιον καί ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή, καθώς καί τά ὄργανα τοῦ ΟΗΕ, περιλαμβάνουν ἀκόμη καί τάς ἐκκλήσεις τῶν Ὑμετέρων ἐγκυκλίων εἰς τάς προτεραιότητας αὐτῶν.

Αἱ Ὑμέτεραι δραστηριότητες διά τήν μεταξύ Ἐπιστήμης καί Πίστεως ἀμοιβαίαν κατανόησιν καί συμπληρωματικότητα παρεῖχον τήν ἀπαραίτητον ταπείνωσιν καί παρηγορίαν κατά τήν δύσκολον περίοδον τῆς τελευταῖας πανδημίας τῆς COVID-19. Ὑπεμνήσατε τῇ ἀνθρωπότητι, ἥτις ἐπί μακρόν δέν εἶχε βιώσει ἕνα πανανθρώπινον καί παγκόσμιον φόβον δι’ ἕνα ἀόρατον ἰόν, ὅτι: «Ἡ ἰατρική εἶναι ἕν δῶρον τοῦ Θεοῦ» καί ὅτι ἡ πίστις ἀπαιτεῖ ἐμπιστοσύνην.

Ὁ κόσμος, καί ἰδιαιτέρως ἡ Εὐρώπη, ἐπί πλέον τῆς μιᾶς φορᾶς ἔχει προβάλει Ὑμᾶς ὡς παράδειγμα πρός μίμησιν διά τήν μεταχείρισιν τῶν θυμάτων τῶν πολέμων καί τῶν ἐν πολεμικαῖς συγκρούσεσι διωκομένων ἀνθρώπων. Τά τῆς συγχρόνου ἀνθρωπότητος προβλήματα οὐχί μόνον ἐπισημαίνονται ἀλλά καί ἐπιλύονται εἰς τά θεολογικά ἔργα καί τάς ἀνθρωπιστικάς δράσεις Ὑμῶν. Εἶσθε θαρραλέος, συμπονετικός καί αὐτοθυσιαστικός Ἀπόστολος τῆς Ἀγάπης, ὡς ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας, τοῦ ὁποίου εἶσθε διάδοχος.

Δι’ ἐμέ, τόσον ὡς Ὀρθόδοξον Χριστιανόν ὅσον καί ὡς Πρόεδρον τοῦ μεγαλυτέρου ἐν Βουλγαρίᾳ πολιτικοῦ κόμματος – του GERB, τό ὁποῖον ἀνήκει εἰς τήν χριστιανοδημοκρατικήν οἰκογένειαν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος, θά εἶναι μεγάλη τιμή καί προνόμιον νά λάβω προσωπικῶς τήν Ὑμετέραν εὐλογίαν κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν ἐν τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ, τῇ Μεγάλῃ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ.

Εἰς τήν σύγχρονον ἐποχήν τοῦ πολέμου, προσεύχομαι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καί ἰδιαιτέρως οἱ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ πολιτικοί ἡγέται, ἐξαιρέτως δέ οἱ εἰς τούς τόπους τῶν δεινῶν γεωγραφικῶς εὑρισκόμενοι, νά κατανοήσουν μέ τόν νοῦν καί τήν καρδίαν τους διά τοῦ Ὑμετέρου στόματος ἐκφρασθέντας λόγους τοῦ Θεοῦ καί συγκεκριμένως: «Ἐναπόκειται εἰς ἡμᾶς εἴτε νά αὐξήσωμεν τόν ἐν τῷ κόσμῳ ἡμῶν προκαλούμενον πόνον εἴτε νά συμβάλωμεν εἰς τήν θεραπείαν του. Ἡ ἐπιλογή εἶναι δική μας!», καί προσεθέσατε ὅτι: «Αἱ ἀνθρώπιναι συγκρούσεις ἴσως εἶναι ἀναπόφευκτοι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἀλλ’ ὁ πόλεμος καί ἡ βία δέν εἶναι!».

Επιτρέψατέ μοι νά ὑποβάλω Ὑμῖν τό αἴτημα νά ὑψώσητε τάς ἁγίας Ὑμετέρας προσευχάς πρός τήν Ἁγία Τριάδα διά τήν ὑπέρβασιν τῆς ἐπί δυόμισι περίπου ἔτη σοβούσης ἐν τῇ πατρίδι μου πολιτικῆς κρίσεως, ἥτις προκαλεῖ πολλά προβλήματα εἰς ἅπαντας τούς συμπατριώτας μου. Ὅταν συναντήσω Ὑμῖν, βασίζομαι ἐπίσης εἰς τάς Ὑμετέρας συμβουλάς.

Μετά μεγάλου σεβασμοῦ ἀσπάζομαι τήν Ἁγίαν Πατριαρχικήν δεξιάν τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος καί διατελῶ ἀφοσιωμένος πνευματικός υἱός Αὐτῆς.

ΜΠΟΪΚΟ ΜΠΟΡΙΣΟΦ

/ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ PP GERB/

Ακολουθεί η επιστολή στα βουλγαρικά και αγγλικά.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ