21 C
Athens
Παρασκευή, 31 Μαΐου, 2024

ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Ὑπό Μητροπολίτου πρ. Χαλκηδόνος Ἀθανασίου

«Ἡ Φύσις θεραπεύει τάς ἀσθενείας, ὁ ἰατρός τάς περιποιεῖται» (Walther)

«Ἡ Φύσις δίδει εἰς σέ τούς νόμους, ἐκείνη οὐδένα λαμβάνει ἀπό σοῦ» (Caton)

Οἱ homo Deus ὑποσκάπτουν, πληγώνουν, κατακαίουν, μολύνουν, βιάζουν (a tergo, Κύριε ἐλέησον, Χριστέ ἐλέησον), καταστρέφουν συνεχῶς τήν μάνα μας τήν φύσιν, ἔστω κι’ ἄν πληρώνουν ἀκριβά τά καμώματά τους αὐτά ἀκολούθως, ἰδία σήμερον: «ἔστι γάρ δίκης ὀφθαλμός, ὅς τά πάνθ’ ὁρᾶ».

Καί τοῦτο παρά τά ποικίλα συγγράμματα, τάς μελέτας, τάς ἐγκυκλίους τοῦ  Ἄνακτος Βαρθολομαίου κ.ἄ., τά συνέδρια, τάς ὁμιλίας, τά φιλο-οικολογικά κινηματογραφικά θεάματα, ἀκούσματα καί ἐγχειρήματα, καθώς και τά πλούσια μπλά-μπλά τῶν “εὐλογημένων” Μ.Μ.Ε.!

Ἠκούσατε φυλαί καί γλῶσσαι, σοφοί καί δοκησίσοφοι, θεατρολόγοι τά τῆς συμφωνίας “μηδέν”;

Καί ἡ φύσις ὀργίζεται δικαίως καί ἐκδικεῖται (Rilke) φρικτά, ἐξακολουθοῦσα ὅμως ἐν ταυτῷ νά “συγχωρῇ” καί νά βοηθῇ τούς αὐτῇ ἀφίλους διώκτας διά διαφόρων μεθοδεύσεων τῆς αὐτο – καί ἑτερο-θεραπευτικῆς οἰκολογικῆς δυνάμεως ἀσπλάχνους φονεῖς της.

Οὕτως ἐπουλώνει τραύματα καί πληγάς ἀνθρώπων, καταπολεμεῖ, ὑπούλους ἀσθενείας και ἐπιδημίας, ἀνανεώνει καί καθαρίζει ἑαυτήν, ἵνα μή εἰσέλθωμεν διά τῆς πύλης τῆς κολάσεως εἰς τό Βασίλειον τοῦ “Ἔξω ἀπό ἐδῶ”, ἀλλά μέχρις πότε;

Ὅμως ἡμεῖς «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων ᾄδομεν» καί δή οὐχί τά μεγαλεία τοῦ Πανοικτίρμονος Θεοῦ, ἀλλά μεριμνῶμεν καί τυρβάζομεν χορευτικῶς, ὑπό τάς “μελωδικάς” κιρκομόρφους  – διαχύσεις τοῦ Ἐωσφόρου, τοῦ κυριάρχου συχνάκις τῶν ἀνεγκεφάλων καί ἀντιθεϊστῶν καί αἰτίου παντός κακοῦ εἰς τόν κόσμον, μή ἐπακούοντες καί τά ὅσα ἀναφέρει ἡ Γραφή καί οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας Πατέρες.

Καί τώρα ἰδού ἕν λίαν ἐνδιαφέρον παράδειγμα:

Τά μύδια (modiolus modiolus, Miesmuschel) φιλτράρουν τό ἀκάθαρτον ὕδωρ τῆς θαλάσσης. Ἐπιστήμονες καί ἁρμόδιοι τῆς πολιτείας ἐξήτασαν δοκιμαστικῶς τά ὄστρακα, ὡς ζωντανούς ὀργανισμούς διά νά καθαρίσουν τήν κακήν ποιότητα τοῦ ὕδατος εἰς τόν λιμένα τῆς Μallorca, ὅπου τά νερά δεν ἀνανεώνονται.

Οὕτως δέσμαι τῶν μυδίων ἐρρίφθησαν είς τόν λιμένα διά τρεῖς μῆνας ὡς Bioremediatoren. Ἡ μέθοδος αὕτη εἶναι μία τεχνική καθ΄ ἥν ζῶντες ὀργανισμοί τοποθετοῦνται εἰς μολυσμένους χώρους διά νά καθαρίσουν τάς ὕλας, αἱ ὁποῖαι προξενούν ζημίαν, καί τάς ἀπομακρύνουν φυσικῶς.

Ἄρα ἡ μέθοδος αὕτη ἀποτελεῖ μίαν τεχνικήν συμβάλλουσαν εἰς τήν βελτίωσιν τοῦ περιβάλλοντος καί διάσωσιν τῶν ὀστράκων, τά ὁποῖα προσβάλλονται καί τά ἴδια ἐκ τῶν ρύπων.

Φανταστικά ἦσαν τά ἀποτελέσματα: Ἐντός τριῶν μηνῶν, 4.000 μέτρα ἐξ αὐτῶν ἐκαθάρισαν τά ὕδατα. Βεβαίως τά μύδια μετά δεν ἦσαν ἐδώδιμα!1

Καλήν Ὄρεξιν!

***

Miesmuschel, filtren schmutziges Meerwasser, Publik Forum ἀρ. 15 (2022) 28˙ Klaus Janke, Schnecken, Muscheln & Tintenfische an Nord- und Ostsee, Wiebelsheim, 2009, 104.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ