18.5 C
Athens
Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

Περί την καταστροφήν των έργων της τέχνης

Ὑπό Μητροπολίτου πρ. Χαλκηδόνος Ἀθανασίου

«Θεοτόκῳ τῇ Φοβερᾷ Προστασίᾳ»

Ἡ τέχνη φέρει πλησιέστερον τάς ψυχάς τῶν ἀνθρώπων, ἑνῶ ἡ ἐπιστήμη τῶν ἐπιστημῶν Θεολογία ἐνηγκαλίζεται, ἐν πολλοῖς, τά δῆθεν “Everest” καί μή αὐτῆς, τά ὁποῖα οὐδέν ποιοῦσιν τουλάχιστον, ἐντονότερον ἐκτός ἀπό τό ἐρίζειν, ἤδη ἀπό καιροῦ!

Ὁρισμένοι εἶπον νά καταστρέψωμεν τόν Δυτικόν πολιτισμόν καί τά ἔργα του, καί νά κτίσωμε τόν νέον, τουθ᾽ ὅπερ ἐπιχειροῦν καί μέ τήν “νέαν τάξιν τοῦ κόσμου” ποικιλοτρόπως!

Ἐσκέφθησαν οἱ σοφοί οὗτοι, πόσος μυελός ἐδαπανήθη διά τά ἀριστουργήματα τῆς Δύσεως διαχρονικῶς, πόσος μόχθος, πόσοι ὑπήρξαν οἱ διάσημοι δημιουργοί;

Βεβαίως, οἱ πολιτισμοί Ἀνατολῆς καί Δύσεως ποικίλλουν καί ἡ ἔκφρασις τούτων καλλιτεχνικῶς. Καί τά ἔργα εἶναι πρωτότυπα ἄνευ ἤ μετά δανείου, ὅμως μεταμορφωθέντα γοητευτικῶς και οὐχί ἀντιγραφικῶς. Ἄλλοι καί κατέστρεψαν πολλά, ὡς οἱ χριστιανοί τά ἔξοχα δημιουργήματα τῶν ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων ὡς εἴδωλα! Ἔργα τεκμηρίων τῆς θρησκείας των! Ὅμως και ἄλλοι παράγοντες συνετέλεσαν εἰς τήν ἀπώλειάν των, ὡς οἱ πόλεμοι μέ τούς στόχους τῶν “πεπολιτισμένων” κατακτητῶν, διότι αὐτά τά πολιτιστικά μνημεῖα συνιστοῦν τήν ταυτότητα τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος τά ἐδημιούργησε καί αὐτή δέον νά διαγραφῇ, νά ἐξαφανισθῇ, συνεπικουρούσης τῆς ἀρχαιοκαπηλίας, τῆς ἀρπαγῆς, τῆς κλοπῆς καί τῶν παρανόμων πωλήσεων τῶν δημιουργημάτων, τῆς βαρβάρου χαρᾶς, τοῦ βανδαλισμοῦ, τῆς ἱεροσυλίας καί λεηλασίας, τοὐτέστιν τῆς ἐξολοθρεύσεως τῆς ἱστορικῆς μνήμης τοῦ ἱστορικοῦ γίγνεσθαι, τοῦ ἐμπλουτισμοῦ τῶν μουσείων καί τῶν συλλογῶν τέχνης, τῆς ἀκηδίας, ἀγνωσίας καί πλημμελοῦς συντηρήσεως αὐτῶν ὑπό τῶν “ἁρμοδίων” φορέων ποικίλων ἱδρυμάτων καί ἄλλα πολλά.

Ἄπειρα δέ εἶναι τά ὑπάρχοντα καί φρικώδη σύγχρονα γενόμενα εἰς τήν Παλμύραν, Κριμαίαν καί ἐν Οὐκρανίᾳ γενικότερον, τάς χώρας τῶν Βαλκανίων καί τῆς ἐγγύς Ἀνατολῆς. Εὐτυχῶς ἀνασταλτικῶς ἐνεργεῖ ὁ τουρισμός πλέον, “τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος”, ὡς ἔφη Ἀθηναγόρας ὁ Πάνυ.

Συγχρόνως εἰς τήν οὕτω καλουμένην Χριστιανικήν Ἑσπερίαν Ναοί κρημνίζονται, πωλοῦνται, ἐνοικιάζονται, μετατρέπονται εἰς μπάρ ἑστιατόρια, κέντρα διασκεδάσεως, βιβλιοθήκας, στάβλους, ἀποχωρητήρια, νεκροταφεία καί ἄλλα. Χρησίμους τοὐτέστιν πλέον καί προσοδοφόρους χώρους, καθόσον ἡ συντήρησις τῶν παλαιῶν τυγχάνει ἀνέφικτος καί ἀσύμφορος σοβούντως πανταχοῦ τοῦ ἐπαράτου οἰκονομικοῦ παράγοντος.

Ἄς μή λησμονῶμεν, ὅτι δέν ὑφίσταται μέλλον ἄνευ παρελθόντος. Καί δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος δέν προσφέρει σπονδάς εἰς τόν Θεόν ἤ τούς Θεούς του (Franz von Baader).

Ὁ ἐξοβελισμός τῆς Θρησκείας ἐκ τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων θά ἐπιφέρει τήν σατανοποίησιν τοῦ σύμπαντος καί τήν πυθωνοποίησιν αὐτοῦ τοῦθ΄ ὄπερ θεώμεθα καθημερινῶς.

Φύλαξον ἡμᾶς Κύριε ἐκ τοῦ Ἑωσφόρου και τῆς προσβολῆς του, καθώς καί τῶν κομπάρσων αυτοῦ. Καί σῶσον τόν λαόν σου ἀπό τάς ἐπηρείας πνευμάτων παθολογικῶν καί ἀκαθάρτων, κυρίων σήμερον τῆς ἀνθρωπότητος. 

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ