16.7 C
Athens
Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου, 2022

Το Α’ Συνέδριο Ορθοδόξων νέων στην Τουρκία διοργανώνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος εἰς τό πλαίσιον τῆς ποιμαντικῆς, πατριαρχικῆς καί πατρικῆς φροντίδας καί στοργῆς Του διά τούς νέους, συγκαλεῖ τό Α΄ Συνέδριον Ὀρθοδόξων νέων ἐν Τουρκίᾳ, τό ὁποῖον ἔχει ὡς στόχον τήν διεξοδικήν συζήτησιν περί ζητημάτων, τά ὁποῖα ἀφοροῦν εἰς τίς σχέσεις τῶν Ὀρθοδόξων νέων ἐν Τουρκίᾳ μέ τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν.

Εἰς τήν σημερινήν περίπλοκον πραγματικότητα προβάλλεται ἐντόνως ἡ ἀνάγκη τῶν νέων νά ἀποκτήσουν συστηματικάς καί δημιουργικάς σχέσεις μέ τήν Ἐκκλησίαν. Ταυτοχρόνως, ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀνάγκην καί πρέπει νά ἀκούσῃ καί νά ἀσχοληθῇ μέ τούς προβληματισμούς τῶν νέων καί νά ἀναδείξῃ τά θέματα – προβλήματα τά ὁποῖα τούς ἀπασχολοῦν.

Εἰς αὐτό τό πλαίσιον, τό Συνέδριον δέν θά ἀποτελέσῃ μία τυπική συνάντησις, εἰς τήν ὁποία οἱ Ὀρθόδοξοι νέοι, οἱ ὁποῖοι ζοῦν ἐν Τουρκίᾳ (Ρωμηοί, Σλάβοι, Γεωργιανοί, Τούρκοι, Οὐκρανοί, κλπ), θά θέσουν μονάχα θεολογικούς προβληματισμούς ἀλλά θά εἶναι μία εὐκαιρία νά δοθῇ βῆμα εἰς τούς ἰδίους τούς νέους διά νά καταθέσουν τίς προτάσεις τους, ὥστε, ἐν συνεχείᾳ, ἡ ὀργανωτική ἐπιτροπή νά τίς μελετήσῃ καί νά προχωρήσῃ εἰς τήν πραγματοποίησίν των. Ἀπώτερος σκοπός του Συνεδρίου εἶναι ἡ ἀνάπτυξις οὐσιαστικῶν δεσμῶν τῶν νέων μέ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί μέ τίς ἐπιμέρους Μητροπόλεις τους καί ἡ ἐπίτευξις συνδέσεώς τους μέ τό Γραφεῖον Νεότητος, εἰς τό ὁποῖον θά ἀναφέρωνται οἱ Ὀρθόδοξοι νέοι ἐν Τουρκίᾳ.

Ὡς τίτλος τοῦ Α΄ αὐτοῦ Συνεδρίου προτείνεται εὐλαβῶς τό «καινά ποιῶ πάντα» (Ἀποκ. κα΄, 5). Ἡ δύναμις, ὁ ζῆλος, ὁ ἐνθουσιασμός, ἡ θέλησις τῶν νέων μας μέσα εἰς τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ μποροῦν ὄντως νά κάνουν καινούργια, ἀναγεννημένα καί ἀνακαινισμένα, μέ τή Χάριν τοῦ Θεού, τά πάντα.

Ὁρισμένα ἀπό τά θέματα τά ὁποῖα θά συζητηθοῦν εἶναι: Οἱ Ὀρθόδοξοι ἑτερόγλωσσοι νέοι σέ μία ἑτερόδοξη χώρα (μή Χριστιανική), νέοι καί πνευματική ζωή, ποιμαντική διακονία, Ἐκκλησιαστική ἔνταξις, οἱ νέοι καί τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, οἱ νέοι καί ἡ κοινωνία προσώπων.

Τό Συνέδριον θά λάβῃ χώρα εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν ἀπό τήν 31ην Αυγούστου μέχρι τήν 4ην Σεπτεμβρίου 2022. Ἐν αὐτῷ θά συμμετέχουν ὅσον τό δυνατόν περισσότεροι Ὀρθόδοξοι νέοι, πού ζοῦν ἐν Τουρκίᾳ, διαφόρων ἐθνικοτήτων, ὡς ποίμνιον τοῦ Οικουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῶν Μητρο¬πόλεών του. Πρόεδρος τῆς ἐπιτροπής καί τοῦ Συνεδρίου ὡρίσθη ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος.

Ὁμιληταί εἰς τό Συνέδριον θά εἶναι :

• ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας,

• ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας,

• ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος,

• ὁ Ἀρχιμ. π. Ἰγνάτιος Γιαπιντζίογλου,

• ὁ Πρωτ. π. Σταῦρος Κοφινᾶς,

• ἡ Μοναχή Φιλοθέη (Ι. Μ. Παναγίας Βρυούλων),

• ἡ Μοναχή Ὑπατία (Ι. Μ. Ἁγ. Σκέπης Γαλλίας),

• ὁ Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντῆς,

• ὁ Νεκτάριος Καλαντζῆς.

• ὁ Παναγιώτης Ὑφαντῆς,

• ἡ Μαρία Σαβάκη,

• ὁ Γεώργιος Φίλιας,

• ὁ Ἀθανάσιος Ἀντωνόπουλος,

Τό προτεινόμενον Πρόγραμμα εἶναι:

• Ἀπόγευμα 31ης Αὐγούστου – Ἄφιξις, Ὑποδοχή, Ἐγκατάστασις τῶν συνέδρων εἰς τό Green Park Pendik Hotel.

• Πρωΐ 1ης Σεπτεμβρίου – Ἐκκλησιασμός εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον (Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου)

• Ἀπόγευμα 1ης Σεπτεμβρίου – Ἔναρξις ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου καί μουσική συναυλία.

• Πρωΐ καί Ἀπόγευμα 2ας Σεπτεμβρίου – Συνεδρίαι

• Πρωΐ καί Ἀπόγευμα 3ης Σεπτεμβρίου – Συνεδρίαι

• Πρωΐ 4ης Σεπτεμβρίου – Μετάβασις εἰς την Ἱεράν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης, Ἐκκλησιασμός καί Καταληκτήριος Συνεδρία.

Στοιχεῖα Ἐπικοινωνίας: e-mail: [email protected]

Tηλ. : +905448053980

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ