20.2 C
Athens
Δευτέρα, 27 Μαρτίου, 2023

Πασχαλινό Μήνυμα των Αρχηγών των Χριστιανικών Εκκλησιών στην Τουρκία

EASTER MESSAGE BY THE HEADS OF THE CHRISTIAN CHURCHES IN TÜRKIYE

Dear Brothers and Sisters in Christ,

Christ is risen! Indeed, He is risen!

As Heads and representatives of the Christian Churches in Turkey, we are delighted to address all the faithful, as we celebrate the Resurrection of our Lord and Saviour Jesus Christ. Unfortunately, once again Easter in the Eastern and Western Churches will not be celebrated on the same day, but, this year, with one week difference. We pray that we will soon find the necessary resolution that will allow all Christians around the world to celebrate the most important feast of our faith on the same date. A good opportunity for such an initiative may well be the upcoming 1700th anniversary of the First Ecumenical Council of Nicaea in 2025.

“Come receive the light, from the unwaning light; and glorify Christ who has risen from the dead!”

Only yesterday, we were with Christ in the Upper Room at the Last Supper. Only yesterday, we were with Him in the garden of Gethsemane. Only yesterday, we were with our Lord on Golgotha. But today, we are drawn into His glorious resurrection, and we are inspired by a divine joy that fills our hearts. On this day of Pascha, we enter the doors of the Kingdom. We have become new men and women, renewed by the power of His infinite love. We should no longer be afraid! Let us become like Christ, since He has chosen to become like us. As Saint Paul wrote to the Ephesians: God “made us alive together with Christ … and God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms with Christ Jesus” (Eph 2:5-6). In this spirit, we should remember at Easter why we are Christians, why we follow Christ, why we carry every day the cross of our lives, following the Lord who gave Himself up “for the life of the world.”

Christ’s mission on Earth started in the cave of Bethlehem and culminated in the empty tomb, in the bright reality of the Kingdom of God. The Resurrection stands at the crossroads of time and history. However, today the Holy places that witnessed these wondrous and divine events struggle to preserve and safeguard not only the monuments, but also the unique spirit of the Gospel in the birthplace of Christianity. Therefore, though we are filled with the joy of the resurrection, while “remembering His saving passion and life giving cross, His three-day burial and resurrection from the dead, His ascension into heaven, and the sitting at the right hand of God the Father, and His glorious and awesome second coming,” we also remember, together with our brothers and sisters in Turkey, our fellow Christians in the Holy Land and pray for them all with fraternal love. As Saint Paul wrote: “But above all put on love, which is the bond of perfection” (Col 3:14).

Dear brothers and sisters in Christ,

Today, we received the Light of faith. We share this Light with a world that lives in constant fear. During these difficult times, we pray for peace all around the world. The Gospel of the resurrection is a message of hope, peace and “perfect love,” which “drives out fear” (1 Jn 4:18). This salvific message is what also drives our strong desire for unity.

Christ is Risen! Indeed, He is Risen!

 • Bartholomew
  Ecumenical Patriarch
 • Sahak II.
  Armenian Patriarch of Turkey
 • Filüksinos Yusuf Çetin                                                                                                     Metropolitan of the Syrian Orthodox of Istanbul, Ankara and Izmir Spiritual Leader & Patriarchal Vicar
 • Bishop Massimiliano Palinuro
  Apostolic Vicar of İstanbul Latin Catholic Church

TÜRKİYE’DEKİ HRİSTİYAN KİLİSELERİN ÖNDERLERİNDEN PASKALYA MESAJI

Mesih’te Sevgili Kardeşler ve Kız Kardeşler,

Mesih dirildi! O gerçekten dirildi!

Türkiye’deki Hristiyan Kiliseleri’nin önderleri ve temsilcileri olarak, Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in Dirilişi’ni kutlarken, tüm inananlara hitap etmekten mutluluk duyuyoruz. Ne yazık ki, Doğu ve Batı Kiliseleri’nde bir kez daha Paskalya, aynı gün değil, bu yıl bir hafta arayla kutlanacak. Dünyanın dört bir yanındaki tüm Hristiyanların, inancımızın en önemli bayramını aynı tarihte kutlamasını sağlayacak çözümü bir an önce bulmak için dua ediyoruz. Yaklaşmakta olan 2025’teki İznik Birinci Ekümenik Konsili’nin 1700. yıldönümü, böyle bir girişim için iyi bir fırsat olabilir. 

“Gelin, sönmeyen ışıktan ışığı alın ve ölümden dirilen Mesih’i yüceltin!”

Daha dün, Yukarı Oda’daki Son Akşam Yemeği’nde Mesih’le birlikteydik. Daha dün, Onunla birlikte Getsemani bahçesindeydik. Daha dün, Rabbimizle birlikte Golgota’daydık. Ama bugün, O’nun görkemli dirilişi bizi içine çekiyor ve yüreklerimizi dolduran ilahi bir sevinçle heyecanlanıyoruz. Bu Passah gününde, Krallığın kapılarından içeri giriyoruz. O’nun sonsuz sevgisinin gücüyle yenilenen yeni erkekler ve kadınlar olduk. Artık korkmamıza gerek yok! Mesih gibi olalım, çünkü O bizim gibi olmayı seçti. Aziz Pavlus’un Efeslilere yazdığı gibi: “… bizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu… Allah bizi Mesih İsa’da, Mesih’le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu” (Efesliler 2:5-6). Bu ruhla, Paskalya’da neden Hristiyan olduğumuzu, neden Mesih’i takip ettiğimizi, “dünyanın yaşamı uğruna” Kendini feda eden Rab’bin ardından giderken neden her gün hayatlarımızdaki çarmıhı taşıdığımızı hatırlamalıyız. 

Mesih’in dünyadaki görevi Beytlehem’deki mağarada başladı ve boş mezarda, Allah’ın Krallığı’nın parlak hakikatinde doruğa ulaştı. Diriliş, zamanın ve tarihin dönüm noktasında durur. Ancak bugün, bu harika ve ilahi olaylara tanıklık eden Kutsal yerler, sadece anıtları değil, aynı zamanda Hristiyanlığın doğduğu yerde İncil’in eşsiz ruhunu korumak ve kollamak için mücadele etmektedir. Bu nedenle, “O’nun kurtaran sevgisini ve hayat veren çarmıhını, gömülüşünü ve üçüncü gün ölümden dirilişini, göğe yükselişini ve Baba Allah’ın sağında oturmasını” hatırlayarak sevinçle dolarken, Türkiye’deki kardeş ve kız kardeşlerimizle birlikte, Kutsal Topraklardaki Hristiyan kardeşlerimizi de anıyoruz ve onlar için kardeşlik sevgisiyle dua ediyoruz. Aziz Pavlus’un yazdığı gibi: “Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin” (Kol. 3:14).

Mesih’te sevgili kardeşler ve kız kardeşler,

Bugün iman Işığını aldık. Bu Işığı, sürekli korku içinde yaşayan bir dünyayla paylaşıyoruz. Bu zor zamanlarda, dünyanın her yerinde barış için dua ediyoruz. Diriliş Müjdesi, umudun, barışın ve “korkuyu silip atan yetkin sevgi”nin mesajıdır (1. Yuh. 4:18).  Bu kurtuluş mesajı, birliğimiz için güçlü arzumuzu da harekete geçiren değerdir.

Mesih dirildi! O gerçekten dirildi!

 • Bartholomeos I.
  Ekümenik Patrik
 • Sahak II.
  Türkiye Ermenileri Patriği
 • Metropolit Filüksinos Yusuf Çetin
  İstanbul, Ankara ve İzmir Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Reisi ve Patrik Vekili
 • Episkopos Massimiliano Palinuro
  İstanbul Latin Katolik Kilisesi Havarisel Vekili

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ