16.7 C
Athens
Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, 2023

Κυριακή του Ασώτου στην Μητρόπολη Δέρκων – Χειροθεσία Άρχοντος

Σήμερα, Κυριακή (του Ασώτου) 20 Φεβρουαρίου 2022, ετελέσθη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου ημών Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου, στον Ιερό Ναό Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος απένειμε το οφφίκιον του Άρχοντος Αφιερωτού της Ιεράς Μητροπόλεως Δέρκων, στον επί 35 έτη προεδρεύσαντα και ευόρκως ανιδιοτελώς διακονήσαντα στην Κοινότητα του Γενή Μαχαλλέ – Άνω Βοσπόρου Εντιμολ. κ. Γεώργιον Κωνσταντινίδη.

Τον νέον Άρχοντα και τέως Πρόεδρον προσεφώνησε δεόντως και ευχαρίστησε από μέρους της Εφοροεπιτροπής ο Εντιμολ. κ. Αδαμάντιος Κομβόπουλος, Ταμίας αυτής, Άρχων Πριμηκήριος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και καθηγητής του Ζωγραφείου Λυκείου.

Μετά το πέρας των Ιερών Ακολουθιών επηκολούθησε δεξίωσις στην αίθουσα του ως άνω Ιερού Ναού, όπου ο νέος Άρχων δέχθηκε τις ευχές του Ποιμενάρχου και των ευλαβών ενοριτών.

Προσφώνησις

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου,

κατά τήν χειροθεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γεωργίου Κωνσταντινίδου, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ἀφιερωτοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων

Ἱερός Ναός Γενεσίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Γενή Μαχαλλέ – Ἄνω Βοσπόρου

***

Ἐντιμολογιώτατε καί ἀγαπητέ Ἄρχον Ἀφιερωτά κ. Γεώργιε Κωνσταντινίδη,

Ἡ Γεροντική Μητρόπολις τῶν Δέρκων, διά τῶν χειρῶν τῆς ἐμῆς Ταπεινότητος, ἀπονέμει σήμερον εἰς ὑμᾶς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ἀφιερωτοῦ αὐτῆς.

Ὡς γνωστόν, οἱ Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί τῶν Ἐπαρχιῶν αὐτῆς, κατά τήν βυζαντινήν περίοδον, εἶσαν ὑψηλόβαθμοι ἀξιωματοῦχοι τοῦ Κράτους καί τῆς Ἐκκλησίας. Μετά τήν ἅλωσιν ἐξηκολούθησαν νά προσφέρουν τάς ὑπηρεσίας αὐτῶν εἰς τήν ἐν γένει Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Ὑποδεχόμεθα ὑμᾶς μετά τῶν οἰκείων ὑμῶν, ἀγαπητέ Ἄρχον, διά νά τιμήσωμεν μέ τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ἀφιερωτοῦ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς καί Γεροντικῆς Μητροπόλεως τῶν Δέρκων τήν ἀνιδιοτελῆ προσφοράν καί ἀφοσίωσίν σας εἰς αὐτήν.

Ἐκτιμήσαντες ἁπαξάπαντες τό ἦθος καί τήν ἐμπειρίαν σας εἰς τά τῆς Ὁμογενείας πράγματα, τόν σεβασμόν διά τό Γένος καί τήν Ἐκκλησίαν, τό ταπεινόν τοῦ χαρακτῆρος σας καί πρό πάντων τήν ἐπί τριάκοντα καί πέντε ἔτη ἀνιδιοτελῆ προσφοράν σας, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς ἀκριτικῆς Κοινότητος Γενή Μαχαλλέ – Ἄνω Βοσπόρου τῆς Θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας, εἰς τόν Ἱ. Ναόν αὐτῆς Γενεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου μέχρι πρό τινος, εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θά ἀναδειχθῆτε ἄξιος τῆς προσγινομένης, σήμερον, τιμῆς πρός τό πρόσωπόν σας.

Μέ τό εὐπροσήγορον τοῦ χαρακτῆρος σας, τήν ἐργατικότητα καί τόν ζῆλον σας, σταθήκατε ἀκλόνητος στῦλος εἰς τάς δυσκόλους στιγμάς τῆς καθ’ ἡμᾶς πονεμένης Ὁμογενείας καί τῶν ὀλιγοστῶν ἐνοριτῶν σας τῆς Κοινότητος ταύτης. Μέ τήν ἀγάπην καί τόν σεβασμόν πού σᾶς διακρίνει διά τά πάτρια, σᾶς προτρέπομεν νά συνεχίσητε τό εὐλογημένον ἔργον σας μετά τῆς Εὐγενεστάτης καί ἀγαπητῆς εἰς ὅλους συζύγου σας Ἀναστασίας, ὅσον καί ὁπότε θά εὑρίσκεσθε εἰς τήν Πόλιν μας. Νά μᾶς ἔρχεσθε καί νά εὑρίσκεσθε μεθ’ ἡμῶν εἰς τόν ἱερόν τοῦτον τόπον πού διηκονήσατε. Θέλουμε νά σᾶς βλέπωμεν πάντοτε πλησίον μας καί νά σᾶς αἰσθανώμεθα ὡς ἕνα ἀναπόσπαστον μέλος τῆς μεγάλης οἰκογενείας μας, ἐδῶ εἰς τήν Πόλιν τῶν πόλεων.

Ἀγαπητέ Ἄρχον,

Περαίνων, ἀπονέμω εἰς τήν ὑμετέραν ἀγαπητήν Ἐντιμολογιότητα, ἅπαξ ἔτι, κατά τήν ἱεράν καί χαρμόσυνον ταύτην στιγμήν, τήν πατρικήν μου εὐχήν καί εὐλογίαν, εὔχομαι τό παράδειγμά σας νά εὕρῃ καί ἄλλους μιμητάς, οἱ ὁποῖοι θά σέβωνται καί θά διασώζουν τάς φιλανθρώπους παραδόσεις τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπ᾿ ἀγαθῷ τοῦ κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἀνθρώπου. Ἐπικαλοῦμαι εἰς τούς οἰκείους ὑμῶν – σύζυγον, τέκνα καί ἐγγόνια – καί ἐπί πάντας τούς παρόντας εἰς τήν συγκινητικήν ταύτην σύναξιν, πρεσβείαις τοῦ Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τήν χάριν καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ὅν ὑμνοῦμεν καί δοξολογοῦμεν εἰς πάντας τούς αἰῶνας νά ἔλθῃ ἐφ’ ὑμᾶς. Ἀμήν! Ἄξιος!

Αντιφώνησις

Άρχοντος Αφιερωτού της Ιεράς Μητροπόλεως Δέρκων

Εντιμ. κ. Γεωργίου Κωνσταντινίδου

***

Σεβασμιώτατε Γέροντα, εκλεκτή ομήγυρις,

Με βαθιά συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα κοντά σας. Έχοντας περάσει μια ζωή στην Κοινότητα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Νέας Συνοικίας, βρίσκομαι εδώ για να σας ευχαριστήσω για την τιμή και την έκπληξη που μου επιφυλάξατε.

Υπηρέτησα τον Άγιο και την Ομογένεια για 35 περίπου χρόνια, ως Πρόεδρος της Εφοροεπιτροπής. Τα χρόνια που κληθήκαμε να υπηρετήσουμε ήταν δύσκολα. Παρόλες τις δυσκολίες όμως και την έλλειψη οικονομικών πόρων, κατορθώσαμε να κρατήσουμε σε λειτουργία τον Ναό μας. Σήμερα, αισθάνομαι μέσα μου τη χαρά και την ικανοποίηση, που αξιώθηκα να παραδώσω σε αξιοπρεπή κατάσταση την ακραία μας αυτή Κοινότητα σε αγαπητούς συναδέλφους, οι οποίοι είμαι βέβαιος ότι θα αγωνιστούν για να μη σβήσει ποτέ η φλόγα της κανδήλας του Ναού μας.

Είμαι ευγνώμων για την καλή συνεργασία που είχαμε τα τελευταία χρόνια με τον ακάματο Ποιμενάρχη μας, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γέροντα Δέρκων κύριο Απόστολο, τους εκλεκτούς συναδέλφους και τους ενορίτες. Όλως ιδιαιτέρως, θέλω να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου, που με στήριξε όλα αυτά τα χρόνια, στο καθήκον, στην ιδιωτική ζωή και ήταν πάντα δίπλα μου στις χαρές και τις λύπες.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, εκλεκτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να είστε βέβαιοι ότι θα βρίσκομαι πάντα στο πλευρό σας, για οτιδήποτε μπορώ να βοηθήσω με την πείρα μου.

Σας ευχαριστώ όλους και εύχομαι Δεσπότη μου καλή δύναμη στο έργο Σας!

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ